برگزیت در پارلمان انگلیس رای نیاورد
-
مجلس عوام انگلیس به توافق دولت انگلیس و اتحادیه اروپا در خصوص برگزیت رای نداد.