تحلیل روزانه بازار آتی | 21 آذر1400
سیگنال -
اتفاقات مهم زعفران نگین تحلیل تکنیکال SAFDY00 اتفاقات مهم نقره قیمت نقره جهانی: 22.188 اتفاقات مهم طلا لوتوس قیمت نقدی سکه: 13.014.000 قیمت طلای جهانی: 1782 قیمت طلای آزاد: 30600
تحلیل روزانه بازار آتی | 18 آذر 1400
سیگنال -
اتفاقات مهم زعفران نگین تحلیل تکنیکالSAFDY00 قیمت در شکست مقاومت مهم 39000 تومان ناتوان بود در صورت شکست کانال نزولی رو به پایین تا قیمت 36100 پتانسیل نزول دارد در صورت برگشت از این سطح پتانسیل رشد تا قیمت 39000 تومان را دارد اتفاقات مهم نقره قیمت نقره جهانی: 22.429 اتفاقات مهم طلا لوتوس قیمت […]
تحلیل روزانه بازار آتی | 17 آذر 1400
-
اتفاقات مهم زعفران نگین تحلیل تکنیکالSAFDY00 قیمت مقاومت مهم 38000 تومان را شکسته در صورت تثبیت بالای خط میانی چنگال پتانسیل رشد دوباره تا محدوده سقف قبلی را خواهد داشت در صورت شکست 38000 تومان تا سطح 36500 نزول خواهد داشت اتفاقات مهم نقره قیمت نقره جهانی: 22.439 اتفاقات مهم طلا لوتوس قیمت طلای جهانی: […]
تحلیل روزانه بازار آتی | 16 آذر 1400
سیگنال -
اتفاقات مهم زعفران نگین تحلیل تکنیکالSAFDY00 قیمت به خط میانی برخورد کرده در صورت شسکت مقاومت 38000 تومان پتانسیل رشد تا سطح 39000 تومان را خواهد داشت در صورت شکست حمایت 36300 ریزش سنگینی به وجود خواهد آمد اتفاقات مهم نقره قیمت نقره جهانی: 22.344 اتفاقات مهم طلا لوتوس قیمت طلای جهانی: 1779
تحلیل روزانه بازار آتی | 15 آذر 1400
سیگنال -
اتفاقات مهم زعفران نگین تحلیل تکنیکالSAFDY00 قیمت به خط میانی برخورد کرده در صورت شسکت مقاومت 38000 تومان پتانسیل رشد تا سطح 39000 تومان را خواهد داشت در صورت شکست حمایت 36300 ریزش سنگینی به وجود خواهد آمد اتفاقات مهم نقره قیمت نقره جهانی: 22.55 اتفاقات مهم طلا لوتوس قیمت طلای جهانی: 1783
تحلیل روزانه بازار آتی | 4 آذر 1400
-
اتفاقات مهم زعفران نگین تحلیل تکنیکالSAFDY00 سطح 41000 تومان مقاومت سنگین سطح 39700 حمایت مهم قیمت تمایل به اصلاح دارد در صورت شکست سطح حمایتی تا نزدیکی کف کانال نزول خواهد داشت اتفاقات مهم نقره قیمت نقره جهانی: 23.574 اتفاقات مهم طلا لوتوس قیمت نقدی سکه: 12.660.000 قیمت طلای جهانی: 1789 قیمت دلار آزاد 29000
تحلیل روزانه بازار آتی | 3 آذر 1400
-
اتفاقات مهم زعفران نگین تحلیل تکنیکالSAFDY00 مقاومت مهم قیمت سطح 40900 تومان است قیمت در قالب یک کانال صعودی در حرکت است در صورت شکست سقف کانال اهداف جدیدی متصوریم حمایت مهم قیمت 37700 تومان است اتفاقات مهم نقره قیمت نقره جهانی: 23.787 اتفاقات مهم طلا لوتوس قیمت نقدی سکه: 12.431.000 قیمت طلای جهانی: 1795 […]
تحلیل روزانه بازار آتی | 1 آذر 1400
-
اتفاقات مهم زعفران نگین تحلیل تکنیکالSAFDY00 قیمت به سقف کانال برخورد کرده در صورت شکست سقف تا محدوده 45.000 تومان پتانسیل رشد دارد اتفاقات مهم نقره قیمت نقره جهانی: 24.634 اتفاقات مهم طلا لوتوس قیمت نقدی سکه: 12.450.000 قیمت طلای جهانی: 1854 قیمت دلار آزاد 28200