تحلیل روزانه بازار آتی | 24 آذر 1400
سیگنال -
اتفاقات مهم زعفران نگین تحلیل تکنیکال SAFDY00 قیمت به خط روند نزولی بازار پولبک زده در صورت شکست مقاومت 39000 تومان پتانسیل رشد تا سطح 41000 تومان را دارد حمایت مهم 36400 تومان اتفاقات مهم نقره اتفاقات مهم طلا لوتوس قیمت طلای جهانی: 1784
تحلیل روزانه بازار آتی | 23 آذر 1400
سیگنال -
اتفاقات مهم زعفران نگین تحلیل تکنیکال SAFDY00 در صورت شکست مقاومت 39000 تومان تا سطح 41000 تومان پتانسیل رشد دارد اتفاقات مهم نقره قیمت نقره جهانی:  22.221 اتفاقات مهم طلا لوتوس قیمت نقدی سکه: 12.970.000 قیمت طلای جهانی: 1787
تحلیل روزانه بازار آتی | 21 آذر1400
سیگنال -
اتفاقات مهم زعفران نگین تحلیل تکنیکال SAFDY00 اتفاقات مهم نقره قیمت نقره جهانی: 22.188 اتفاقات مهم طلا لوتوس قیمت نقدی سکه: 13.014.000 قیمت طلای جهانی: 1782 قیمت طلای آزاد: 30600
تحلیل روزانه بازار آتی | 18 آذر 1400
سیگنال -
اتفاقات مهم زعفران نگین تحلیل تکنیکالSAFDY00 قیمت در شکست مقاومت مهم 39000 تومان ناتوان بود در صورت شکست کانال نزولی رو به پایین تا قیمت 36100 پتانسیل نزول دارد در صورت برگشت از این سطح پتانسیل رشد تا قیمت 39000 تومان را دارد اتفاقات مهم نقره قیمت نقره جهانی: 22.429 اتفاقات مهم طلا لوتوس قیمت […]
تحلیل روزانه بازار آتی | 17 آذر 1400
-
اتفاقات مهم زعفران نگین تحلیل تکنیکالSAFDY00 قیمت مقاومت مهم 38000 تومان را شکسته در صورت تثبیت بالای خط میانی چنگال پتانسیل رشد دوباره تا محدوده سقف قبلی را خواهد داشت در صورت شکست 38000 تومان تا سطح 36500 نزول خواهد داشت اتفاقات مهم نقره قیمت نقره جهانی: 22.439 اتفاقات مهم طلا لوتوس قیمت طلای جهانی: […]
تحلیل روزانه بازار آتی | 16 آذر 1400
سیگنال -
اتفاقات مهم زعفران نگین تحلیل تکنیکالSAFDY00 قیمت به خط میانی برخورد کرده در صورت شسکت مقاومت 38000 تومان پتانسیل رشد تا سطح 39000 تومان را خواهد داشت در صورت شکست حمایت 36300 ریزش سنگینی به وجود خواهد آمد اتفاقات مهم نقره قیمت نقره جهانی: 22.344 اتفاقات مهم طلا لوتوس قیمت طلای جهانی: 1779
تحلیل روزانه بازار آتی | 15 آذر 1400
سیگنال -
اتفاقات مهم زعفران نگین تحلیل تکنیکالSAFDY00 قیمت به خط میانی برخورد کرده در صورت شسکت مقاومت 38000 تومان پتانسیل رشد تا سطح 39000 تومان را خواهد داشت در صورت شکست حمایت 36300 ریزش سنگینی به وجود خواهد آمد اتفاقات مهم نقره قیمت نقره جهانی: 22.55 اتفاقات مهم طلا لوتوس قیمت طلای جهانی: 1783
تحلیل روزانه بازار آتی | 7 آذر ماه 1400
سیگنال -
اتفاقات مهم زعفران نگین تحلیل تکنیکال SAFDY00 در صورت شکست سطح حمایت مهم 39400 حمایت بعدی سطح 38000 تومان است در صورت برخورد با خط روند پتانسیل شکل گیری تقاضا زیاد است. اتفاقات مهم نقره قیمت نقره جهانی:  23.11 اتفاقات مهم طلا لوتوس قیمت نقدی سکه: 12.556.000 قیمت طلای جهانی: 1788 قیمت دلار آزاد  28190