تحلیل روزانه بازار آتی | 31 شهریور 1400
سیگنال
کارگزاری دنیای نوین اتفاقات مهم زعفران نگین   تحلیل تکنیکال SAFDY00   قیمت در قالب کانال صعودی در حال حرکت استمقاومت مهم سقف کانال قیمت 23000 تومان استدر صورت شکست این سطح تا قیمت 24700 پتانسیل رشد دارد.   اتفاقات مهم نقره قیمت گرم نقره بر اساس نرخ آزاد دلار:20012   قیمت گرم نقره بر […]
تحلیل روزانه بازار آتی | 30 شهریور 1400
سیگنال
کارگزاری دنیای نوین اتفاقات مهم زعفران نگین تحلیل تکنیکال SAFDY00 قیمت در قالب یک کانال صعودی در نوسان استمقاومت مهم سقف قبلی طبق انتظار و تحلیل روز گذشته شکسته شددر حال حاضر مقاومت مهم خط میانی کانال استدر صورت شکست این سطح تا قیمت 23.000 تومان پتانسیل رشد دارد   اتفاقات مهم نقره قیمت گرم […]
تحلیل روزانه بازار آتی | 29 شهریور 1400
سیگنال
کارگزاری دنیای نوین اتفاقات مهم زعفران نگین   تحلیل تکنیکال SAFDY00   قیمت پس از برخورد به سطح حمایتی مهم گفته شده با فشار تقاضا روبه رو شد از مقاومت مهم 20400 گذر کرددر حال حاضر پس از شکست خط نیم چنگال پتانسیل رشد تا سطح 21000 و 21300خواهد داشت   اتفاقات مهم نقره قیمت […]
تحلیل روزانه بازار آتی | 28 شهریور 1400
سیگنال
کارگزاری دنیای نوین اتفاقات مهم زعفران نگین   تحلیل تکنیکال SAFDY00   خط روند صعودی مهمی در قیمت شکسته شدهدر حال حاضر محدوده 19600 تا 19450 حمایت مهمی دارددر صورت بازگشت از این سطح میتواند تا سطح 2000 و 20400 و 21300 رشد کند   اتفاقات مهم نقره   قیمت نقره جهانی: 22.405   قیمت […]
تحلیل روزانه بازار آتی | 27 شهریور 1400
سیگنال
کارگزاری دنیای نوین اتفاقات مهم زعفران نگین تحلیل تکنیکال SAFAB00   طبق انتظار قیمت تا محدوده حمایتی افت کردمحدوده مقاومتی مهم 15500 – 15600 تومان استدر صورت شکست این مقاومت تا سطح 16200 پتانتسیل رشد دارددر صورت شکست حمایت تا سطح 14800 نزول خواهد داشت   اتفاقات مهم نقره   رصد لحظه‌ای و تحلیل روند […]
تحلیل روزانه بازار آتی | 25 شهریور
سیگنال
کارگزاری دنیای نوین اتفاقات مهم زعفران نگین   تحلیل تکنیکال SAFAB00   همانطور که در تحلیلهای قبل اشاره شد قیمت توان شکست مقاومت را نداشت واگرایی منفی در چارت موجب افزایش قدرت فروشنده شد و با شکست X-point مهم 15.700 تومان تا سطح حمایتی مورد نظر افت کرد در صورت شکست این حمایت تا قیمت […]
تحلیل روزانه بازار آتی | 24 شهریور
سیگنال
کارگزاری دنیای نوین اتفاقات مهم زعفران نگین   تحلیل تکنیکال SAFAB00   قیمت در حال حاضر خط میانی چنگال مشکی را شکسته و بالای خط نیم چنگال صورتی در حال معامله استالگوی سقف دوقولو در چارت در حال شکل گیری است که با شکست سقف 16300 از اعتبار خارج خواهد شدبا شکست 16300 استاپ فروشندگان […]
تحلیل روزانه بازار آتی | 23 شهریور 1400
سیگنال
کارگزاری دنیای نوین اتفاقات مهم زعفران نگین تحلیل تکنیکال SAFAB00   قیمت در حال حاضر خط میانی چنگال مشکی را شکسته و بالای خط نیم چنگال صورتی در حال معامله استالگوی سقف دوقولو در چارت در حال شکل گیری است که با شکست سقف 16300 از اعتبار خارج خواهد شدبا شکست 16300 استاپ فروشندگان خواهد […]