دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
جمعه
28 شهریور 1399

امروز در بخش اوراق بدهی ارزش معاملات نسبت به روز گذشته 6 درصد کاهش یافته و حجم معاملات نیز 7 درصد نسبت به دیروز کاهش یافته است که خلاصه بازار به شرح ذیل میباشد و ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 3 درصد کاهش داشته است

بورس فرا بورس کل بازار بدهی
ارزش بازار (میلیارد ریال) 100,413 581,661 682,074
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 12 1,739 1,751
حجم معاملات 12,156 2,243,279 2,255,435
تعداد معاملات 96 1,566 1,662


بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق اشاد6  با قیمت 995،000 ریال و به میزان تقریبا 1 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته اوراق سلامت6 به میزان تقریبا 5 درصد داشت.

بیشترین ارزش و حجم معاملات امروز را اوراق اخزا 709 به خود تخصیص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اشاد6 995,000 1.11
2 اجاد21 1,068,387 1.00
3 اجاد1 965,000 1.09
4 رایان 1,020,010 0.63
5 ماهان99 1,022,050 0.30
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اخزا709 748,986 216.64
2 اشاد10 811,221 203.37
3 اخزا713 606,367 154.81
4 اخزا706 757,919 147.55
5 اخزا704 683,377 128.45
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 سلامت6 862,347 4.96-
2 گندم2 900,000 3.74-
3 صایپا104 931,000 1.15-
4 کورش99 962,000 0.93-
5 اشاد3 996,666 0.8 –
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اخزا 709 748,986 289,238
2 اخزا 713 606,367 255,305
3 اشاد 10 811,221 250,700
4 اخزا 706 757,919 194,681
5 اخزا 704 683,377 187,966

بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا614 با قیمت 839،822 ریال و به اندازه تقریبا 21.5% در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است).

بیشترین ارزش معاملات را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا 709 به خود تخصیص داد.

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا614 839,822 1397/12/22 23.28% 21.50% 23.75% 23.64% 300
2 اخزا714 883,712 1397/12/22 22.34% 21.17% 23.35% 23.20% 216
3 اخزا615 870,148 1397/12/22 22.42% 21.08% 23.24% 23.10% 244
4 اخزا613 842,865 1397/12/22 22.76% 21.05% 23.21% 23.10% 300
5 اخزا708 883,910 1397/12/22 22.19% 21.03% 23.19% 23.03% 217
6 اخزا712 912,170 1397/12/22 21.83% 21.02% 23.17% 22.97% 162
7 اخزا703 718,891 1397/12/22 24.65% 20.99% 23.13% 23.07% 580
8 اخزا707 897,923 1397/12/22 21.95% 20.97% 23.11% 22.94% 190
9 اخزا624 730,486 1397/12/22 24.40% 20.95% 23.08% 23.02% 553
10 اخزا713 606,367 1397/12/22 26.93% 20.93% 23.06% 23.02% 881
11 اخزا704 683,377 1397/12/22 25.24% 20.92% 23.05% 23.00% 671
12 اخزا706 757,919 1397/12/22 23.89% 20.91% 23.04% 22.97% 489
13 اخزا709 748,986 1397/12/22 24.03% 20.91% 23.03% 22.97% 510
14 اخزا612 830,544 1397/12/22 22.77% 20.91% 23.03% 22.93% 328
15 اخزا604 871,155 1397/12/22 22.22% 20.90% 23.02% 22.89% 244
16 اخزا622 916,325 1397/12/22 21.64% 20.89% 23.01% 22.80% 155
17 اخزا610 861,034 1397/12/22 22.31% 20.87% 22.98% 22.86% 265
18 اخزا623 743,113 1397/12/22 24.08% 20.86% 22.98% 22.91% 525
19 اخزا606 885,341 1397/12/22 21.99% 20.85% 22.97% 22.82% 216
20 اخزا609 939,069 1397/12/22 21.34% 20.85% 22.96% 22.67% 112
21 اخزا608 939,379 1397/12/22 21.22% 20.74% 22.83% 22.54% 112
22 اخزا705 917,000 1397/12/21 21.18% 20.58% 22.63% 22.43% 157
23 اخزا711 929,638 1397/12/21 0.209287 0.205017 0.225422 0.222947 133

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از سنا، در اطلاعیه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور آمده است در راستای ارتقای اعتماد عمومی نسبت به اوراق بهادار اسلامی و ایفای تعهدات دولت در این حوزه، به اطلاع می رساند با عنایت به سر رسید اصل و سود اوراق بهادار با تضمین دولت، وجوه مورد نیاز برای تسویه اوراق مذکور توسط خزانه داری کل کشور تامین و اقدامات لازم برای تسویه به موقع اوراق یاد شده معمول شده است.

بر اساس این اطلاعیه، تاریخ تسویه اوراق مشارکت (سود) “اشاد 5” و “اشاد 10” به ترتیب، تاریخ 22 و 26 اسفند و تاریخ تسویه اوراق مشارکت “اشاد 2” و “اشاد 7” تاریخ 27 اسفند ماه است.

در این اطلاعیه تاریخ تسویه اوراق منفعت (سود) “افاد 1” و “افاد 2” به ترتیب 15 و 26 اسفند ماه اعلام شده است.

بر این اساس، دارندگان اوراق اجاره (سود) “اجاد 41” و “اجاد 42” در تاریخ 24 اسفند ماه و دارندگان اوراق “اجاد 1” در تاریخ 26 اسفند ماه می توانند وجوه مربوط به سود اوراق مذکور را دریافت کنند.

معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، همچنین، تاریخ تسویه اصل و سود اوراق مرابحه “سلامت 7” را نیز 17 اسفند ماه اعلام کرده است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

امروز در بخش اوراق بدهی ارزش و حجم معاملات نسبت به روز گذشته 13 درصد کاهش یافت که خلاصه بازار به شرح ذیل میباشد و ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 0.8 درصد کاهش داشت.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار (میلیارد ریال) 101,276 587,926 689,202
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 53 2,375 2,375
حجم معاملات 52,821 2,641,478 2,641,983
تعداد معاملات 134 1,379 1,381

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق اشاد 6  با قیمت 981,401 ریال و به میزان تقریبا 2 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته اوراق اجاد25 به میزان تقریبا 3 درصد داشت.

بیشترین ارزش و حجم معاملات امروز را اوراق اشاد6 به خود تخصیص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اشاد6 981,401 1.79
2 اشاد5 1,002,495 1.52
3 شستا991 999,998 1.01
4 سلامت6 915,002 1.00
5 امید99 969,999 0.67
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اشاد6 981,401 491.88
2 سخاب7 992,415 269.35
3 شستا991 999,998 200.17
4 اخزا609 940,436 194.50
5 اخزا614 843,982 124.21
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اجاد25 954,002 3.05-
2 اجاد1 954,600 2.09-
3 اشاد9 884,148 2.18-
4 صایپا104 937,500 1.64-
5 کورش99 975,000 1.02-
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اشاد6 981,401 501,200
2 سخاب7 992,415 271,408
3 اخزا609 940,436 206,818
4 شستا991 999,998 200,172
5 اخزا704 683,095 170,080

بیشترین بازده معادل بانکی را سخاب7 با قیمت 992،415 ریال و به اندازه تقریبا 35% در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است). علت بالا بودن بازده این اوراق، نزدیک شدن به سررسید آن می‌باشد. این اوراق در 9 روز دیگر سررسید می‌شود.

بیشترین ارزش معاملات را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق سخاب7 به خود تخصیص داد.

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 سخاب7 992,415 1397/12/20 34.87% 35.25% 41.54% 36.93% 9
2 اخزا714 884,669 1397/12/20 21.93% 20.79% 22.89% 22.74% 218
3 اخزا713 609,205 1397/12/20 26.55% 20.69% 22.76% 22.73% 883
4 اخزا712 915,011 1397/12/20 20.80% 20.05% 22.00% 21.81% 164
5 اخزا711 930,343 1397/12/20 20.70% 20.13% 22.10% 21.85% 133
6 اخزا709 748,947 1397/12/20 23.94% 20.83% 22.94% 22.87% 512
7 اخزا708 885,179 1397/12/20 21.72% 20.60% 22.66% 22.51% 219
8 اخزا707 898,094 1397/12/20 21.68% 20.72% 22.80% 22.63% 192
9 اخزا706 757,395 1397/12/20 23.86% 20.88% 23.00% 22.93% 491
10 اخزا705 918,244 1397/12/20 20.83% 20.12% 22.09% 21.88% 157
11 اخزا704 683,095 1397/12/20 25.20% 20.88% 23.00% 22.95% 673
12 اخزا703 719,280 1397/12/20 24.52% 20.88% 23.00% 22.94% 582
13 اخزا624 730,636 1397/12/20 24.29% 20.86% 22.97% 22.91% 555
14 اخزا623 742,983 1397/12/20 24.00% 20.79% 22.89% 22.83% 527
15 اخزا622 918,685 1397/12/20 20.71% 20.01% 21.95% 21.74% 157
16 اخزا615 872,759 1397/12/20 21.72% 20.45% 22.48% 22.34% 246
17 اخزا614 843,982 1397/12/20 22.42% 20.75% 22.84% 22.73% 302
18 اخزا613 844,236 1397/12/20 22.37% 20.71% 22.79% 22.68% 302
19 اخزا612 829,855 1397/12/20 22.75% 20.87% 22.99% 22.89% 330
20 اخزا610 862,160 1397/12/20 21.94% 20.52% 22.57% 22.45% 267
21 اخزا609 940,436 1397/12/20 20.46% 20.00% 21.94% 21.66% 114
22 اخزا608 940,139 1397/12/20 20.57% 20.11% 22.07% 21.78% 114
23 اخزا606 885,042 1397/12/20 0.218478 0.207178 0.228028 0.22653 218

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

امروز در بخش اوراق بدهی ارزش و حجم معاملات نسبت به روز گذشته 30 درصد افزایش یافت که خلاصه بازار به شرح ذیل میباشد:

بورسفرا بورسکل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 101,357 593,697 695,054
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 488 2,260 2,748
حجم معاملات 492,530 2,609,931 3,102,461
تعداد معاملات 135 1,320 1,455

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق اشاد9  با قیمت 899،748 ریال و به میزان تقریبا 0.57 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته اوراق شستا 991  به میزان تقریبا 2 درصد داشت.

بیشترین ارزش و حجم معاملات امروز را اوراق اشاد 6 به خود تخصیص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
اشاد9 899,748 0.57
سلامت6 915,925 0.55
اخزا713 607,575 0.54
اخزا610 860,049 0.22
اخزا622 918,398 0.18
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
اشاد6 981,035 383.29
سخاب7 992,351 307.89
اخزا604 873,451 183.86
اخزا606 885,052 155.97
اخزا709 748,835 151.64
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
شستا991 980,000 -2
اشاد6 981,035 -1.22
جوپار99 1,001,985 -0.92
صگل411 982,000 -0.81
رایان 1,013,640 -0.62
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
اشاد6 981,035 390,700
سخاب7 992,351 310,267
اخزا604 873,451 210,494
اخزا709 748,835 202,501
اخزا606 885,052 176,231

بیشترین بازده معادل بانکی را سخاب7 با قیمت 992،351 ریال و به اندازه تقریبا 31.55% در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است). علت بالا بودن بازده این اوراق، نزدیک شدن به سررسید آن می‌باشد. این اوراق در 9 روز دیگر سررسید می‌شود.

بیشترین افزایش قیمت را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا713 به خود تخصیص داد.

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

نمادقیمت پایانیتاریخ
آخرین معامله
بازده سادهبازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 سخاب7 992,351 1397/12/19 31.26% 31.55% 36.53% 32.57% 10
2 اخزا703 719,166 1397/12/19 24.49% 20.85% 22.97% 22.91% 583
3 اخزا624 730,412 1397/12/19 24.27% 20.84% 22.95% 22.89% 556
4 اخزا706 757,504 1397/12/19 23.80% 20.82% 22.93% 22.87% 492
5 اخزا704 683,666 1397/12/19 25.09% 20.80% 22.91% 22.86% 674
6 اخزا709 748,835 1397/12/19 23.91% 20.80% 22.90% 22.84% 513
7 اخزا623 742,576 1397/12/19 24.01% 20.79% 22.89% 22.83% 528
8 اخزا610 860,049 1397/12/19 22.25% 20.79% 22.89% 22.77% 268
9 اخزا713 607,575 1397/12/19 26.70% 20.77% 22.87% 22.83% 884
10 اخزا714 884,414 1397/12/19 21.88% 20.74% 22.83% 22.68% 219
11 اخزا614 844,072 1397/12/19 22.33% 20.66% 22.74% 22.63% 303
12 اخزا707 897,970 1397/12/19 21.60% 20.63% 22.70% 22.53% 193
13 اخزا606 885,052 1397/12/19 21.75% 20.62% 22.68% 22.54% 219
14 اخزا612 831,739 1397/12/19 22.38% 20.55% 22.60% 22.50% 331
15 اخزا613 845,888 1397/12/19 22.02% 20.40% 22.42% 22.31% 303
16 اخزا708 885,821 1397/12/19 21.48% 20.38% 22.39% 22.25% 220
17 اخزا604 873,451 1397/12/19 21.50% 20.24% 22.23% 22.10% 247
18 اخزا615 873,760 1397/12/19 21.44% 20.19% 22.17% 22.04% 247
19 اخزا711 930,000 1397/12/19 20.66% 20.08% 22.04% 21.79% 134
20 اخزا705 918,157 1397/12/19 20.72% 20.02% 21.96% 21.75% 158
21 اخزا608 940,007 1397/12/19 20.43% 19.97% 21.91% 21.62% 115
22 اخزا609 940,043 1397/12/19 20.42% 19.96% 21.89% 21.61% 115
23 اخزا622 918,398 1397/12/19 0.206568 0.199542 0.218841 0.216787 158

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.