زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
چهارشنبه
2 خرداد 1403

بر اساس داده‌های هفتگی و در بلندمدت حمایت مهم جفت ارز یورودلار در حدود 1/05-1 (باکس سبزرنگ) واقع شده است.
حفظ ناحیه‌ی یادشده میتواند موجب صعودی شدن این جفت ارز تا اهداف 1/23، 1/31 و 1/43 در بلندمدت گردد.

نمودار هفتگی یورودلار
نمودار هفتگی یورودلار – 27 دی 1402