سود ۱۹۸ ریالی برای “واحیا”
سنا
پرتفوی ۶ماهه سهام شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان ۸میلیارد و ۵۶۸میلیون ریال سود کسب کرد.