عملکرد صندوق‌های ETF در سال 99 چگونه بود؟

عملکرد صندوق‌های ETF در سال 99 چگونه بود؟

به گزارش سیگنال، صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس”با درآمد ثابت تصمیم”، “سرو سودمند مدبران” و “سپهر اندیشه نوین” به ترتیب در انواع صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، سهامی و مختلط؛ بالاترین بازدهی را در سال 99 کسب کردند.

در گزارش 10 صندوق برتر در سال 99  به بررسی تمام صندوق های سرمایه گذاری پرداختیم و در این گزارش صرفا به بررسی عملکرد تمام صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس طی بازه زمانی یکساله در سال 99 خواهیم پرداخت.

بهترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری ETF در سال 99

در سال 99 نه تنها ماحصل بازدهی همه صندوق های سرمایه گذاری ETF مثبت بوده است بلکه برخی از این صندوق ها توانسته اند در صدر جدول بازدهی های سال 99 قرار بگیرند. برای مثال صندوق “سرو” در دسته صندوق های سهامی رتبه اول بازدهی در بازار بورس سال 99 بود و توانست نزدیک به 250 درصد بازدهی بدست آورد. این در حالی ست که شاخص کل بورس در سال 99 فقط 150 درصد بازدهی داشته است.

صندوق های سرمایه گذاری با توجه به شرایط ویژه ای که در سال 99 با آن مواجه بودیم نشان دادند که در مدیریت ریسک و  بازدهی بلند مدت بهتر عمل می کنند و می توان برای سرمایه گذاری با نگاه دراز مدت به آنها اعتماد کرد.

صندوق های طلا نیز جزء صندوق‌های ETF هستند که از طریق مطلب زیر میتوانید عملکرد سال 99 آنها راکه مورد بررسی قرار گرفته است، مشاهده نمایید.

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در سه طبقه اصلی ، شامل صندوق های با درآمد ثابت، صندوق های سهامی و صندوق های مختلط تقسیم بندی شده اند و از نظر درصد بازدهی سالانه (سال 99) در جداول جداگانه قرار داده شده اند.

صندوق‌های قابل معامله با درآمد ثابت

عملکرد صندوق های درآمد ثابت قابل معامله در بورس در سال 99 به شرح زیر است:

عملکرد صندوق‌های ETF در سال 99 چگونه بود؟

صندوق های درآمد ثابت قابل معامله در بورس در سال 99 به طور میانگین 26 درصد بازدهی مثبت داشتند.

اگر بخواهیم این درصد را با سپرده های بانکی مقایسه کنیم خواهیم دید که در یک نگاه کلی صندوق های با درآمد ثابت بهتر از سپرده گذاری در سیستم بانکی بوده است. البته هیچ کدام از این دو نتوانسته اند به رقم تورم سالانه ( 50 درصد در سال 99) برسند و این حقیقت نشان می دهد که سرمایه گذاران کم ریسک عملا با کاهش ارزش پولشان رو به رو شده اند.

صندوق های “تصمیم”، “پارند” و “آکورد” سه ستاره درخشان بازار ETF های درآمد ثابت نام گرفتند.

صندوق های “داریک”، “فردا”، “سپر” و “خاتم” 4 صندوق جدید بازار سرمایه بودند که طول عمر فعالیتشان به یک سال نرسیده است.

اطلاعات تکمیلی در مورد تمام صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت قابل معامله در بورس به شرح زیر است:

رتبهنام صندوقنماد بورسیدرصد بازدهی ( سال 99 )
اولبا درآمد ثابت تصمیمتصمیم42.18
دومپارند پایدار سپهرپارند36.03
سومآرمان آتی کوثرآکورد35.67
چهارمبا درآمد ثابت کیانکیان33.68
پنجمگنجینه آینده روشنصایند31.78
ششمارمغان ایرانیانارمغان30.08
هفتمسپهر خبرگان نفتسخند29.38
هشتمافرا نماد پایدارافران28.31
نهمپاداش سهامداری توسعه یکمسپاس27.99
دهمامین یکم فرداامین یکم27.34
یازدهمتوازن معیاردمعیار26.58
دوازدهمنگین سامانکارین26.31
سیزدهمبا درآمد ثابت فیروزه آسیافیروزا26.17
چهاردهماندیشه ورزان صبا تامیناوصتا25.45
پانزدهمدارا الگوریتمدارا24.59
شانزدهممشترک آسمان امیدآسامید24.03
هفدهمگنجینه یکم آویدگنجین23.64
هجدهماعتماد آفرین پارسیاناعتماد22.46
نوزدهمیاقوت آگاهیاقوت20.74
بیستمبا درآمد ثابت کمندکمند19.29
بیست و یکماعتماد داریکداریکعمر این صندوق به یکسال نرسیده است.
بیست و دومآوای فردای زاگرسفرداعمر این صندوق به یکسال نرسیده است.
بیست و سومسپر سرمایه بیدارسپرعمر این صندوق به یکسال نرسیده است.
بیست و چهارمخاتم ايساتيس پوياخاتمعمر این صندوق به یکسال نرسیده است.
قابل ذکر است بعضی از صندوق های درآمد ثابت به صورت منظم سود تقسیم می کنند. برای اطلاع بیشتر به صفحه صندوق های سرمایه گذاری در سایت سیگنال مراجعه نمایید.

صندوق‌های قابل معامله سهامی:

عملکرد صندوق های سهامی قابل معامله در بورس در سال 99 به شرح زیر است:

ETF های درخشان سال 99

صندوق های “سرو” ، “آساس” و “آگاس” 3 صندوق برتر ETF سهامی در سال 99 بودند.

می دانیم که شاخص کل بورس را نمی توان خرید و فروش کرد. صندوق های سهامی نزدیک ترین شباهت را به بازدهی شاخص کل بورس دارند و برای کسانی که میانگین بازار سرمایه برای شان جذابیت بیشتری دارد می تواند جایگزین مناسبی باشد. با دقت در بازدهی صندوق های سهامی مشاهده می شود که اکثر صندوق ها از شاخص کل بورس حتی بهتر هم عمل می کنند و بازدهی بالاتری کسب می کنند.

در سال 99 همه صندوق های سهامی که بیش از یک سال از فعالیت شان در بازار بورس می گذرد بازدهی بالایی کسب کردند و به جز دو صندوق همگی بالاتر از شاخص کل بورس بازدهی داشتند.

صندوق “الماس” با بازدهی 130 درصدی بیست درصد کمتر از شاخص کل بورس بازدهی داشت. صندوق “ثروتم” نیز که بازدهی بسیار پایینی دارد به دلیل تغییر نوع آن می باشد. این صندوق قبلا از نوع مختلط بود ولی در اواخر سال 99 به نوع سهامی تغییر یافت. به همین دلیل بازدهی آن بیشتر مشابه صندوق های مختلط می باشد.

اطلاعات تکمیلی در مورد تمام صندوق های سرمایه گذاری سهامی قابل معامله در بورس به شرح زیر است:

رتبهنام صندوقنماد بورسیدرصد بازدهی  (سال 99)
اولسرو سودمند مدبرانسرو247
دومآسمان آرمانی سهامآساس231
سومهستی بخش آگاهآگاس210.46
چهارمتوسعه اندوخته آیندهاطلس189.03
پنجمتجارت شاخصی کاردانکاردان185
ششمافق ملتافق ملت183
هفتمسپهر کاریزماکاریس170.27
هشتمآرمان آتیه درخشان مسآتیمس170.03
نهمشاخص سی شرکت بزرگ فیروزهفیروزه161
دهمبذر امید آفرینبذر151
یازدهمامین تدبیرگران فرداالماس130
دوازدهمثروت آفرین پارسیانثروتم67.04
سیزدهمارزش آفرین بیدارارزشعمر این صندوق به یکسال نرسیده است.
چهاردهممدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوریمدیرعمر این صندوق به یکسال نرسیده است.
پانزدهمواسطه گری مالی یکمدارا یکمعمر این صندوق به یکسال نرسیده است.
شانزدهمآوای معیارآواعمر این صندوق به یکسال نرسیده است.
هفدهمپالایشی یکمپالایشعمر این صندوق به یکسال نرسیده است.
هجدهمسهام زرین کوروشزرینعمر این صندوق به یکسال نرسیده است.

صندوق‌های ” ارزش”، ” مدیر”، ” دارا یکم” ، ” پالایش” ، ” زرین” و ” آوا” 6 صندوق سهامی جدید بازار سرمایه بودند که طول عمر فعالیتشان به یک سال نرسیده است.

صندوق های قابل معامله مختلط:

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مختلط قابل معامله در بورس در سال 99 به شرح زیر است:

عملکرد صندوق‌های ETF در سال 99 چگونه بود؟

در حال حاضر تنها دو صندوق مختلط از نوع ETF در بازار سرمایه فعالیت دارد و جای خالی این صندوق های با ریسک متوسط به خصوص در زمان ریزش بورس بیش از پیش احساس می شود. صندوق “ثروتم” که قبلا از نوع مختلط بود به سهامی تغییر پیدا کرده است. بنابراین رقابت در صندوق های مختلط ETF بین دو صندوق “صنوین” و “آسام” خواهد بود.

اطلاعات تکمیلی در مورد تمام صندوق های سرمایه گذاری مختلط قابل معامله در بورس به شرح زیر است:

رتبهنام صندوقنماد بورسیدرصد بازدهی (سال 99)
اولسپهر اندیشه نوینصنوین149.33
دومآرمان سپهر آشناآسام106.74

پاسخ به رهگذر لغو

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات کاربران
  • خوبی سرو به این بود که همراه شاخص باد نکرد و خالی نشد. نمودارش یه روند درست و درمون داره که اگر کسی نوک مرداد هم میخرید اندازه سبد سهام دیگه زیان نمیدید.
    با سپاس

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
جمعه
24 اردیبهشت 1400