بررسی گزارشات ماهانه گروه بیمه ای در بازار بورس (مهر ماه 1399)

بررسی گزارشات ماهانه گروه بیمه ای در بازار بورس (مهر ماه 1399)

در ابن مطلب تحلیلی به بررسی گزارشات شش ماهه و مهر ماه 99 نمادهای گروه بیمه خواهیم پرداخت. اصطلاحات مورد استفاده در این گزارش عبارتند از:

  • درامد حق بیمه: درامد حق بیمه از تاریخ شروع پوشش بیمه ای و به طور یکنواخت در طول دوره بیمه نامه(برای بیمه نامه صادره) و در طول دوره پذیرش غرامت (برای بیمه های قبولی اتکایی)، به عنوان درآمد حق بیمه شناسایی می شود.
  • خسارت و مزایای پرداختی: بابت خسارت واقع شده ای که پرداخت نشده است و خسارت واقع شده ای که گزارش نشده است به موجب مصوبات شواری عالی بیمه، ذخیره مورد نیاز براورد و شناسایی می شود.
  • ذخایر فنی: برای کلیه رشته های بیمه ای از تاریخ شروع پوشش بیمه ای، به روش فصلی بر مبنای بیمه نامه های صادره و اتکایی قبولی پس از کسر هزینه های قانونی و پس از کسر هزینه مرتبط با بیمه نامه های صادره  صورت می گیرد.
  • ضریب خسارت: ضریب خسارت برابر هزینه خسارت  تقسیم بر حق بیمه صادر شده است. ضریب 43 درصد یعنی از هر بیمه نامه 43 درصد منجر به پرداخت خسارت شده است.
  • نسبت خسارت: برابر مبلغ خسارت پرداختی به حق بیمه تولید شده می باشد.

بیمه معلم (ومعلم)

بررسی گزارشات ماهانه گروه بیمه ای در بازار بورس (مهر ماه 1399)

بیمه معلم دردوره 6 ماه منتهی به سال99، حق بیمه صادره با رشد 28 درصدی به 1527 میلیارد تومان رسید. هزینه خسارت شرکت  با رشد 153 درصدی به 1786 میلیارد تومان رسید. با توجه به اینکه هزینه خسارت به تنهایی قابل تفسیر نیست لذا به محاسبه ضریب و نسبت خسارت می پردازیم.

ضریب خسارت شرکت در شش ماهه99،  116 درصد می باشد. این به این معنا است که بیش از بیمه نامه، پرداخت خسارت صورت گرفته است. این حالی است که در مدت مشابه سال قبل این مقدار 58 درصد می باشد.

در شش ماه سال 99 نسبت خسارت شرکت برابر 54 درصد می باشد این حالی است که این نسبت در مدت مشابه سال قبل 48 درصدی می باشد. این نسبت بر خلاف ضریب خسارت کاملا واقعی بوده و مدیریت نقشی در تعیین عدد آن ندارد.کاهش نرخ  اثر مثبت بر سوداوری شرکت دارد.

هرچه فاصله بین ضریب و نسبت خسارت کمتر باشد بهتر است. افزایش فاصله نشان دهنده ضریب خطای براورد است.

سود ناخالص فعالیت بیمه ای قبل از درامد سرمایه از محل ذخایر فنی افت قابل ملاحظه ای نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است ولی رشد درامدهای سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی سبب شده است سود عملیاتی شرکت با رشد 1563 درصدی به 260 میلیادر تومان برسد. همچنین این افزایش ذخایر فنی سبب شد سود خالص شرکت با رشد 831 درصدی به 292 میلیارد تومان(195 تومان به ازای هر سهم) برسد.

بیمه نوین

بررسی گزارشات ماهانه گروه بیمه ای در بازار بورس (مهر ماه 1399)

بیمه نوین دردوره 6 ماه منتهی به سال99، حق بیمه صادره با رشد 36 درصدی به 752 میلیارد تومان رسید. هزینه خسارت شرکت  با رشد 20 درصدی به 350 میلیارد تومان رسید. با توجه به اینکه هزینه خسارت به تنهایی قابل تفسیر نیست لذا به محاسبه ضریب و نسبت خسارت می پردازیم.

ضریب خسارت شرکت در شش ماهه99،  46 درصد می باشد این حالی است که در مدت مشابه سال قبل این مقدار 52 درصد می باشد. این کاهش ضریب خسارت نشان دهنده افزایش درامدهای شرکت می باشد.

در شش ماه سال 99 نسبت خسارت شرکت برابر 39 درصد می باشد این حالی است که این نسبت در مدت مشابه سال قبل 45 درصدی می باشد. این نسبت بر خلاف ضریب خسارت کاملا واقعی بوده و مدیریت نقشی در تعیین عدد آن ندارد.کاهش نرخ  اثر مثبت بر سوداوری شرکت دارد.

هرچه فاصله بین ضریب و نسبت خسارت کمتر باشد بهتر است. افزایش فاصله نشان دهنده ضریب خطای براورد است.

سود ناخالص فعالیت بیمه ای قبل از درامد سرمایه از محل ذخایر فنی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 1395 درصدی داشته و به عدد 104 میلیارد تومان رسید. درآمدهای سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی با رشد 346 درصدی به عدد 219 میلیادر تومان رسید. لذا این افزایش درامدها منجر به سود 356 میلیارد تومانی (131 تومانی)شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 1042 درصدی را دست یافت.

میهن

بررسی گزارشات ماهانه گروه بیمه ای در بازار بورس (مهر ماه 1399)

بیمه میهن دردوره 6 ماه منتهی به سال99، حق بیمه صادره با رشد 22 درصدی به 158 میلیارد تومان رسید. هزینه خسارت شرکت  با رشد 64 درصدی به 151 میلیارد تومان رسید. با توجه به اینکه هزینه خسارت به تنهایی قابل تفسیر نیست لذا به محاسبه ضریب و نسبت خسارت می پردازیم.

ضریب خسارت شرکت در شش ماهه99،  95 درصد می باشد این حالی است که در مدت مشابه سال قبل این مقدار 70 درصد می باشد. افزایش ضریب خسارت نشان دهنده افزایش درآمد های شرکت می باشد.

در شش ماه سال 99 نسبت خسارت شرکت برابر 62 درصد می باشد این حالی است که این نسبت در مدت مشابه سال قبل 78 درصدی می باشد. این نسبت بر خلاف ضریب خسارت کاملا واقعی بوده و مدیریت نقشی در تعیین عدد آن ندارد.کاهش نرخ  اثر مثبت بر سوداوری شرکت دارد.

هرچه فاصله بین ضریب و نسبت خسارت کمتر باشد بهتر است. افزایش فاصله نشان دهنده ضریب خطای براورد است.

سود ناخالص فعالیت بیمه ای قبل از درامد سرمایه از محل ذخایر فنی نسبت به مدت مشابه سال قبل افت اندکی داشته است. درآمدهای سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی با رشد 681 درصدی به عدد 26 میلیادر تومان رسید. لذا سود ناخالص شرکت با زیان 20 میلیارد تومانی(13 تومان به ازای هر سهم) مواجه شده است.

بیمه ملت

بررسی گزارشات ماهانه گروه بیمه ای در بازار بورس (مهر ماه 1399)

بیمه ملت دردوره 6 ماه منتهی به سال99، حق بیمه صادره با رشد 23 درصدی به 1101 میلیارد تومان رسید. هزینه خسارت شرکت  با رشد 93 درصدی به 1274 میلیارد تومان رسید. با توجه به اینکه هزینه خسارت به تنهایی قابل تفسیر نیست لذا به محاسبه ضریب و نسبت خسارت می پردازیم.

ضریب خسارت شرکت در شش ماهه99،  115 درصد می باشد این حالی است که در مدت مشابه سال قبل این مقدار 74 درصد می باشد. افزایش ضریب خسارت بیش از 100 نشان دهنده این است که هزینه ها از حق بیمه ها پیشی گرفته است.

در شش ماه سال 99 نسبت خسارت شرکت برابر 34 درصد می باشد این حالی است که این نسبت در مدت مشابه سال قبل 29 درصدی می باشد. این نسبت بر خلاف ضریب خسارت کاملا واقعی بوده و مدیریت نقشی در تعیین عدد آن ندارد.کاهش نرخ  اثر مثبت بر سوداوری شرکت دارد.

هرچه فاصله بین ضریب و نسبت خسارت کمتر باشد بهتر است. افزایش فاصله نشان دهنده ضریب خطای براورد است.

سود ناخالص فعالیت بیمه ای قبل از درامد سرمایه از محل ذخایر فنی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته و به عدد 219 میلیارد تومان رسید. درآمدهای سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی با رشد 79 درصدی به عدد 125 میلیادر تومان رسید. لذا این افزایش درامدها منجر به سود 276 میلیارد تومانی (97 تومان به ازای هر سهم)شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 380 درصدی را دست یافت.

بیمه ما

بررسی گزارشات ماهانه گروه بیمه ای در بازار بورس (مهر ماه 1399)

بیمه ما دردوره 6 ماه منتهی به سال99، حق بیمه صادره با رشد 55 درصدی به 648 میلیارد تومان رسید. هزینه خسارت شرکت  با رشد 37 درصدی به 321 میلیارد تومان رسید. با توجه به اینکه هزینه خسارت به تنهایی قابل تفسیر نیست لذا به محاسبه ضریب و نسبت خسارت می پردازیم.

ضریب خسارت شرکت در شش ماهه99،  49 درصد می باشد این حالی است که در مدت مشابه سال قبل این مقدار 55 درصد می باشد. این کاهش ضریب خسارت نشان دهنده افزایش درامدهای شرکت می باشد.

در شش ماه سال 99 نسبت خسارت شرکت برابر 44 درصد می باشد این حالی است که این نسبت در مدت مشابه سال قبل 41 درصدی می باشد. این نسبت بر خلاف ضریب خسارت کاملا واقعی بوده و مدیریت نقشی در تعیین عدد آن ندارد.کاهش نرخ  اثر مثبت بر سوداوری شرکت دارد.

هرچه فاصله بین ضریب و نسبت خسارت کمتر باشد بهتر است. افزایش فاصله نشان دهنده ضریب خطای براورد است.

سود ناخالص فعالیت بیمه ای قبل از درامد سرمایه از محل ذخایر فنی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 194 درصدی داشته و به عدد 208 میلیارد تومان رسید. درآمدهای سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی با رشد 248 درصدی به عدد 384 میلیادر تومان رسید. لذا این افزایش درامدها منجر به سود 240 میلیارد تومانی (160 تومان به ازای هر سهم) شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 281 درصدی را دست یافت.

بیمه کوثر

بررسی گزارشات ماهانه گروه بیمه ای در بازار بورس (مهر ماه 1399)

بیمه کوثر دردوره 6 ماه منتهی به سال99، حق بیمه صادره با رشد 34 درصدی به 1857 میلیارد تومان رسید. هزینه خسارت شرکت  با رشد 79 درصدی به 1060 میلیارد تومان رسید. با توجه به اینکه هزینه خسارت به تنهایی قابل تفسیر نیست لذا به محاسبه ضریب و نسبت خسارت می پردازیم.

ضریب خسارت شرکت در شش ماهه99،  57 درصد می باشد این حالی است که در مدت مشابه سال قبل این مقدار 42 درصد می باشد. کاهش ضریب خسارت نشان دهنده افزایش درامدهای شرکت می باشد.

در شش ماه سال 99 نسبت خسارت شرکت برابر 46 درصد می باشد این حالی است که این نسبت در مدت مشابه سال قبل 41 درصدی می باشد. این نسبت بر خلاف ضریب خسارت کاملا واقعی بوده و مدیریت نقشی در تعیین عدد آن ندارد.کاهش نرخ  اثر مثبت بر سوداوری شرکت دارد.

هرچه فاصله بین ضریب و نسبت خسارت کمتر باشد بهتر است. افزایش فاصله نشان دهنده ضریب خطای براورد است.

سود ناخالص فعالیت بیمه ای قبل از درامد سرمایه از محل ذخایر فنی نسبت به مدت مشابه سال قبل افت داشته است. درآمدهای سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی با رشد 2160 درصدی به عدد 1338 میلیادر تومان رسید. لذا این افزایش درامدها منجر به سود 1064 میلیارد تومانی (301 تومان به ازای هر سهم)شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 752 درصدی را دست یافت.

بیمه دانا

بررسی گزارشات ماهانه گروه بیمه ای در بازار بورس (مهر ماه 1399)

بیمه نوین دردوره 6 ماه منتهی به سال99، حق بیمه صادره با رشد 48 درصدی به 3183 میلیارد تومان رسید. هزینه خسارت شرکت  با رشد 87 درصدی به 2373 میلیارد تومان رسید. با توجه به اینکه هزینه خسارت به تنهایی قابل تفسیر نیست لذا به محاسبه ضریب و نسبت خسارت می پردازیم.

ضریب خسارت شرکت در شش ماهه99،  74 درصد می باشد این حالی است که در مدت مشابه سال قبل این مقدار 58 درصد می باشد. کاهش ضریب خسارت نشان دهنده افزایش درامدهای شرکت می باشد.

در شش ماه سال 99 نسبت خسارت شرکت برابر 66 درصد می باشد این حالی است که این نسبت در مدت مشابه سال قبل 59 درصدی می باشد. این نسبت بر خلاف ضریب خسارت کاملا واقعی بوده و مدیریت نقشی در تعیین عدد آن ندارد.کاهش نرخ  اثر مثبت بر سوداوری شرکت دارد.

هرچه فاصله بین ضریب و نسبت خسارت کمتر باشد بهتر است. افزایش فاصله نشان دهنده ضریب خطای براورد است.

سود ناخالص فعالیت بیمه ای قبل از درامد سرمایه از محل ذخایر فنی نسبت به مدت مشابه سال قبل افت داشته است. درآمدهای سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی با رشد 621 درصدی به عدد 304 میلیادر تومان رسید. لذا این افزایش درامدها منجر به سود 38 میلیارد تومانی (9 تومانی) شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 22 درصدی را دست یافت.

بیمه پارسیان

بررسی گزارشات ماهانه گروه بیمه ای در بازار بورس (مهر ماه 1399)

بیمه پارسیان دردوره 6 ماه منتهی به سال99، حق بیمه صادره با رشد 31 درصدی به 1492 میلیارد تومان رسید. هزینه خسارت شرکت  با رشد 18 درصدی به 755 میلیارد تومان رسید. با توجه به اینکه هزینه خسارت به تنهایی قابل تفسیر نیست لذا به محاسبه ضریب و نسبت خسارت می پردازیم.

ضریب خسارت شرکت در شش ماهه99،  50 درصد می باشد این حالی است که در مدت مشابه سال قبل این مقدار 81 درصد می باشد. کاهش ضریب خسارت نشان دهنده افزایش درامدهای شرکت می باشد.

در شش ماه سال 99 نسبت خسارت شرکت برابر 52 درصد می باشد این حالی است که این نسبت در مدت مشابه سال قبل 57 درصدی می باشد. این نسبت بر خلاف ضریب خسارت کاملا واقعی بوده و مدیریت نقشی در تعیین عدد آن ندارد.کاهش نرخ  اثر مثبت بر سوداوری شرکت دارد.

هرچه فاصله بین ضریب و نسبت خسارت کمتر باشد بهتر است. افزایش فاصله نشان دهنده ضریب خطای براورد است.

سود ناخالص فعالیت بیمه ای قبل از درامد سرمایه از محل ذخایر فنی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 282 درصدی داشته و به عدد 292 میلیارد تومان رسید. درآمدهای سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی با افت 2 درصدی به عدد 72 میلیادر تومان رسید. لذا این افزایش درامدها منجر به سود 196 میلیارد تومانی (49 تومان به ازای هر سهم)شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 203 درصدی را دست یافت.

 بیمه سامان (بساما)

بررسی گزارشات ماهانه گروه بیمه ای در بازار بورس (مهر ماه 1399)

بیمه سامان دردوره 6 ماه منتهی به سال99، حق بیمه صادره با رشد 21 درصدی به 710 میلیارد تومان رسید. هزینه خسارت شرکت  با رشد 15 درصدی به 339 میلیارد تومان رسید. با توجه به اینکه هزینه خسارت به تنهایی قابل تفسیر نیست لذا به محاسبه ضریب و نسبت خسارت می پردازیم.

ضریب خسارت شرکت در شش ماهه99،  47 درصد می باشد این حالی است که در مدت مشابه سال قبل این مقدار 50 درصد می باشد. این کاهش ضریب خسارت نشان دهنده افزایش درامدهای شرکت می باشد.

در شش ماه سال 99 نسبت خسارت شرکت برابر 41 درصد می باشد این حالی است که این نسبت در مدت مشابه سال قبل 44 درصدی می باشد. این نسبت بر خلاف ضریب خسارت کاملا واقعی بوده و مدیریت نقشی در تعیین عدد آن ندارد. کاهش نرخ  اثر مثبت بر سوداوری شرکت دارد.

هرچه فاصله بین ضریب و نسبت خسارت کمتر باشد بهتر است. افزایش فاصله نشان دهنده ضریب خطای براورد است.

سود ناخالص فعالیت بیمه ای قبل از درامد سرمایه از محل ذخایر فنی نسبت به مدت مشابه سال قبل افت داشته است. درآمدهای سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی با رشد 915 درصدی به عدد 589 میلیادر تومان رسید. لذا این افزایش درامدها منجر به سود 646 میلیارد تومانی (369 تومان به ازای هر سهم)شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 2330 درصدی را دست یافت.

 بیمه پاسارگاد (بپاس)

بررسی گزارشات ماهانه گروه بیمه ای در بازار بورس (مهر ماه 1399)

بیمه پاسارگاد دردوره 6 ماه منتهی به سال99، حق بیمه صادره با رشد 50 درصدی به 2111 میلیارد تومان رسید. هزینه خسارت شرکت  با رشد 8 درصدی به 533 میلیارد تومان رسید. با توجه به اینکه هزینه خسارت به تنهایی قابل تفسیر نیست لذا به محاسبه ضریب و نسبت خسارت می پردازیم.

ضریب خسارت شرکت در شش ماهه99،  25 درصد می باشد این حالی است که در مدت مشابه سال قبل این مقدار 35 درصد می باشد. کاهش ضریب خسارت نشان دهنده افزایش درامدهای شرکت می باشد.

در شش ماه سال 99 نسبت خسارت شرکت برابر 21 درصد می باشد این حالی است که این نسبت در مدت مشابه سال قبل 24 درصدی می باشد. این نسبت بر خلاف ضریب خسارت کاملا واقعی بوده و مدیریت نقشی در تعیین عدد آن ندارد.کاهش نرخ  اثر مثبت بر سوداوری شرکت دارد.

هرچه فاصله بین ضریب و نسبت خسارت کمتر باشد بهتر است. افزایش فاصله نشان دهنده ضریب خطای براورد است.

سود ناخالص فعالیت بیمه ای قبل از درامد سرمایه از محل ذخایر فنی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 6 درصدی داشته و به عدد 148 میلیارد تومان رسید. درآمدهای سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی با رشد 180 درصدی به عدد 702 میلیادر تومان رسید. لذا این افزایش درامدها منجر به سود 1055 میلیارد تومانی (103تومان به ازای هر سهم)شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 802 درصدی را دست یافت.

بیمه البرز (البرز)

بررسی گزارشات ماهانه گروه بیمه ای در بازار بورس (مهر ماه 1399)

بیمه البرز دردوره 6 ماه منتهی به سال99، حق بیمه صادره با رشد 14 درصدی به 1673 میلیارد تومان رسید. هزینه خسارت شرکت  با رشد 9 درصدی به 1222 میلیارد تومان رسید. با توجه به اینکه هزینه خسارت به تنهایی قابل تفسیر نیست لذا به محاسبه ضریب و نسبت خسارت می پردازیم.

ضریب خسارت شرکت در شش ماهه99،  73 درصد می باشد این حالی است که در مدت مشابه سال قبل این مقدار 76 درصد می باشد. کاهش ضریب خسارت نشان دهنده افزایش درامدهای شرکت می باشد.

در شش ماه سال 99 نسبت خسارت شرکت برابر 46 درصد می باشد این حالی است که این نسبت در مدت مشابه سال قبل 56 درصدی می باشد. این نسبت بر خلاف ضریب خسارت کاملا واقعی بوده و مدیریت نقشی در تعیین عدد آن ندارد.کاهش نرخ  اثر مثبت بر سوداوری شرکت دارد.

هرچه فاصله بین ضریب و نسبت خسارت کمتر باشد بهتر است. افزایش فاصله نشان دهنده ضریب خطای براورد است.

سود ناخالص فعالیت بیمه ای قبل از درامد سرمایه از محل ذخایر فنی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 1297 درصدی داشته و به عدد 459 میلیارد تومان رسید. درآمدهای سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی با رشد 251 درصدی به عدد 412 میلیادر تومان رسید. لذا این افزایش درامدها منجر به سود 800 میلیارد تومانی (55 تومان به ازای هر سهم)شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 378 درصدی را دست یافت.

بیمه آسیا

بررسی گزارشات ماهانه گروه بیمه ای در بازار بورس (مهر ماه 1399)

بیمه آسیا دردوره 6 ماه منتهی به سال99، حق بیمه صادره با رشد 29 درصدی به 3754 میلیارد تومان رسید. هزینه خسارت شرکت  با رشد 50 درصدی به 2790 میلیارد تومان رسید. با توجه به اینکه هزینه خسارت به تنهایی قابل تفسیر نیست لذا به محاسبه ضریب و نسبت خسارت می پردازیم.

ضریب خسارت شرکت در شش ماهه99،  74 درصد می باشد این حالی است که در مدت مشابه سال قبل این مقدار 63 درصد می باشد. کاهش ضریب خسارت نشان دهنده افزایش درامدهای شرکت می باشد.

در شش ماه سال 99 نسبت خسارت شرکت برابر 48 درصد می باشد این حالی است که این نسبت در مدت مشابه سال قبل 47 درصدی می باشد. این نسبت بر خلاف ضریب خسارت کاملا واقعی بوده و مدیریت نقشی در تعیین عدد آن ندارد.کاهش نرخ  اثر مثبت بر سوداوری شرکت دارد.

هرچه فاصله بین ضریب و نسبت خسارت کمتر باشد بهتر است. افزایش فاصله نشان دهنده ضریب خطای براورد است.

سود ناخالص فعالیت بیمه ای قبل از درامد سرمایه از محل ذخایر فنی نسبت به مدت مشابه سال قبل افت داشته است. درآمدهای سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی با رشد 570 درصدی به عدد 882 میلیادر تومان رسید. لذا این افزایش درامدها منجر به سود 340 میلیارد تومانی (148 تومان به ازای هر سهم) شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 719 درصدی را دست یافت.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.
برچسب‌ها

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
پنجشنبه
14 مرداد 1400