گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تامین سرمایه نوین

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تامین سرمایه نوین
خلاصه اخبار

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تامین سرمایه نوین در تاریخ 11 خرداد ماه 1398 در محل تهران، سالن تلاش برگزار شد.

تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تامین سرمایه نوین (تنوین) : 11 خرداد 1398

سود هر سهم : 550 ریال

سود تقسیمی هر سهم: 250 ریال

نکات مهم گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی شرکت تامین سرمایه نوین

  • در سـال 1397 نـرخ دلار بـا شکسـتن رکـورد بیشـترین افزایش در 33 سـال اخیـر، بازدهـی 165 درصـدی را ثبت نمود همچنین بـا ثبـت رکـورد دیگـری شـاهد بازدهـی 180 درصـدی طـی یکسـال بـود.
  • مسـکن در حـدود 83 درصـد و بـورس نیـز بازدهـی 86 درصـدی را نصیـب سـرمایه‌گـذاران کـرد.
  • تثبیـت جایـگاه سـودآورترین تأمین سـرمایه کشـور با کسـب سـود خالـص 3901 میلیـارد ریالـی و بازدهی حقـوق صاحبـان سـهام 34 درصدی
  • حفـظ جایـگاه بزرگتریـن تأمیـن سـرمایه ایـران بـا افزایـش سـرمایه 1500 میلیـارد ریالـی و رسـیدن بـه 7000 میلیـارد ریـال سـرمایه ثبتـی
  • افزایــش حجــم منابــع تحــت مدیریــت صندوق‌هــای ســرمایه‌گذاری و بانکــداری اختصاصــی از مبلــغ 144388 میلیـارد ریـال بـه156627 میلیارد ریـال علیرغم کاهش نرخ سـود و بازدهی بـاالی بازارهای موازی
  • رونمایــی و بهره‌بــرداری از ســامانه ســرمایه‌گذاری آنلایـن NIBmarket و ارتقــای زیرســاخت‌های مقتضــی جهـت تسـهیل و تسـریع ارائـه خدمـات مدیریـت دارایـی بـه بیـش از یکصـد هـزار سـرمایه‌گذار از طریق صــدور آنــی واحدهــای صندوق هــای ســرمایه‎گذاری
  • سررسید شدن 6048 میلیارد ریال مبلغ از اوراق بدهی منتشره و پرداخت به موقع اصل و فرع اوراق در سررسید

برخی از برنامه‌های آتی مدیریت:

  • افزایــش ســرمایه دو هــزار میلیــارد ریالــی و بهبــود نســبت کفایــت ســرمایه
  • 1500 میلیارد تومان به حجم دارایی‌های تحت مدیریت شرکت اضافه شده به گونه‌ای که در حال حاضر که این منابع تحت مدیریت به 12 هزار میلیارد تومان رسیده است.
  • به زودی شرکت رایان هم افزا را به بورس وارد می شود.

پرسش و پاسخ سهامداران

پرسش اول: چه برنامه‌ای برای سود انباشته دارید؟

پاسخ: افزایش سرمایه 28.5 درصدی اعمال می‌شود.

پرسش دوم: میزان اوراق شهرداری ها از کل اوراق شرکت چقدر است؟

پاسخ: اوراق شهرداری ها حدود 10 درصد از کل اوراق شرکت را به خود اختصاص داده است.

مجمع عمومی فوق العاده تامین سرمایه نوین جهت افزایش سرمایه

نکات مهم مجمع عمومی فوق العاده شرکت تامین سرمایه نوین به شرح زیر است:

افزایش سرمایه از محل سود انباشته به اندازه 28.5 درصد خواهد بود. با این افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از 7000 میلیارد ریال به 9000 میلیارد ریال خواهد رسید.

برچسب‌ها