گزارش سایپا، ۴ پتروشیمی و ۲۹ شرکت از افزایش ۱۴۰ تا ۲۹ درصدی سود و زیان

گزارش سایپا، ۴ پتروشیمی و ۲۹ شرکت از افزایش ۱۴۰ تا ۲۹ درصدی سود و زیان
خلاصه اخبار

چهار پتروشیمی، سایپا و ۲۹ شرکت دیگر،آمار تولید و فروش اسفند و دوره ای را از رشد ۱۴۰ درصدی سود تا افزایش ۲۹ درصدی زیان منتشر کردند.

به گزارش سیگنال به نقل از بورس پرس، با ادامه دار شدن ارائه صورت های مالی ناشران بورسی و فرابورسی،چهار پتروشیمی، سایپا، تامین سرمایه نوین و 28 شرکت دیگر،آمار تولید و فروش اسفند و دوره ای خود را از رشد 140 درصدی سود تا افزایش 29 درصدی زیان منتشر کردند.

پتروشیمی فجر

“بفجر” در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 108.3 میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد 12 ماهه مبلغ 1.5 هزار میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2 درصد رشد داشته است.

پتروشیمی زاگرس

“زاگرس” در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 390.2 میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد 12 ماهه مبلغ 7.3 هزار میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 66 درصد رشد داشته است.

پتروشیمی شازند

“شاراک” در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 630.2 میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد 12 ماهه مبلغ 5.3 هزار میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 83 درصد رشد داشته است.

پتروشیمی خراسان

“خراسان” در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 101.7 میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد 12 ماهه مبلغ 874.2 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 56 درصد رشد داشته است.

سایپا

“خساپا” در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 777.2 میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد 12 ماهه مبلغ 8.4 هزار میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 29 درصد افت داشته است.

تأمین سرمایه نوین

“تنوین” در دوره یک ماهه مبلغ 45.9 میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد 12 ماهه مبلغ 440.6 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 17 درصد رشد داشته است.

فولاد خراسان

“فخاس” در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 325.7 میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد 12 ماهه مبلغ 2.9 هزار میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 61 درصد رشد داشته است.

پرداخت الکترونیک سامان کیش

“سپ” در دوره یک ماهه مبلغ 134.8 میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به آذر 98 مبلغ 368.5 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 18 درصد رشد داشته است.

همکاران سیستم

“سیستم” در دوره یک ماهه مبلغ 24.8 میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد 12 ماهه مبلغ 98.9 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7 درصد رشد داشته است.

مارگارین

“غمارگ” در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 102.3 میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به آذر 98 مبلغ 265.3 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 39 درصد رشد داشته است.

سیمان غرب

گزارش سایپا، ۴ پتروشیمی و ۲۹ شرکت از افزایش ۱۴۰ تا ۲۹ درصدی سود و زیان

“سغرب” در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 10.4 میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد 12 ماهه مبلغ 119.8 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 50 درصد رشد داشته است.

سیمان خوزستان

“سخوز” در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 40.2 میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد 12 ماهه مبلغ 290.4 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 17 درصد رشد داشته است.

سیمان تهران

“ستران” در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 34.8 میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد 12 ماهه مبلغ 327.7 میلیارد تومان درآمد داشته که معادل 116 درصد مبلغ فروش پیش بینی شده سال 97 است.

نفت بهران

“شبهرن” در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 304.9 میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد 12 ماهه مبلغ 2.3 هزار میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 44 درصد رشد داشته است.

دشت مرغاب

“غدشت” در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 26.7 میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به خرداد 98 مبلغ 249.2 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 42 درصد رشد داشته است.

ریخته گری تراکتور سازی ایران

“ختراک” در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 37.9 میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد 12 ماهه مبلغ 273.2 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 43 درصد رشد داشته است.

لامیران

“فلامی” در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 1.7 میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به شهریور 98 مبلغ 13.1 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 90 درصد رشد داشته است.

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

“زشگزا” در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 8 میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد 12 ماهه مبلغ 75.3 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 53 درصد رشد داشته است.

فرآوری زغال سنگ پروده طبس

“کپرور” در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 15.6 میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد 12 ماهه مبلغ 160.9 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 58 درصد رشد داشته است.

سرامیک اردکان

“کسرا” در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 15.4 میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد 12 ماهه مبلغ 58.9 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 68 درصد رشد داشته است.

نوش مازندران

گزارش سایپا، ۴ پتروشیمی و ۲۹ شرکت از افزایش ۱۴۰ تا ۲۹ درصدی سود و زیان

“غنوش” در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 1.1 میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد 12 ماهه مبلغ 8.9 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد رشد داشته است.

مس باهنر

“فباهنر” در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 92.7 میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد 12 ماهه مبلغ 996.8 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 59 درصد رشد داشته است.

معدنی دماوند

“کدما” در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 2.5 میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد 12 ماهه مبلغ 12 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 51 درصد رشد داشته است.

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

“حسینا” در دوره یک ماهه مبلغ 50.8 میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد 12 ماهه مبلغ 480.9 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 17 درصد رشد داشته است.

لوله و ماشین سازی

“فلوله” در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 47.7 میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد 12 ماهه مبلغ 210.1 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 16 درصد رشد داشته است.

قند هکمتان

“قهکمت” در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 4 میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به شهریور 98 مبلغ 174.4 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 76 درصد رشد داشته است.

توکا ریل

“توریل” در دوره یک ماهه مبلغ 33.3 میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد 12 ماهه مبلغ 418.4 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 32 درصد رشد داشته است.

کشاورزی و دامپروی بینالود نیشابور

“زبینا” در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 6.8 میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد 12 ماهه مبلغ 82.2 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 73 درصد رشد داشته است.

عطرین نخ قم

“نطرین” در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 9.1 میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد 12 ماهه مبلغ 80.8 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 56 درصد رشد داشته است.

نیروکلر

“شکلر” در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 13.4 میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد 7 ماهه برای سال مالی منتهی به مرداد 98 مبلغ 91.6 میلیارد درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 140 درصد رشد داشته است.

شیشه همدان

گزارش سایپا، ۴ پتروشیمی و ۲۹ شرکت از افزایش ۱۴۰ تا ۲۹ درصدی سود و زیان

“کهمدا” در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 20.6 میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به خرداد 98 مبلغ 114 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 82 درصد رشد داشته است.

مینو شرق

“غمینو” در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 7.9 میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد 12 ماهه مبلغ 78.9 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 32 درصد رشد داشته است.

آلومینیوم ایران

“فایرا” در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 429.2 میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد 12 ماهه مبلغ 2.8 هزار میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 93 درصد رشد داشته است.

شکر شاهرود

“قشکر” در دوره یک ماهه از محل فروش محصولات مبلغ 1.2 میلیارد تومان درآمد داشته است.این شرکت در عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به شهریور 98 مبلغ 44.2 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 24 درصد رشد داشته است.

منبع: boursepress.ir