گزارش روزانه بازار اوراق تامین مالی مورخه 14 اسفند 97

گزارش روزانه بازار اوراق تامین مالی مورخه 14 اسفند 97
خلاصه اخبار

در این مطلب گزارش روزانه بازار اوراق بدهی در تاریخ 14 اسفندماه 1397 مورد بررسی قرار گرفته است.

امروز در بخش اوراق بدهی ارزش و حجم معاملات نسبت به روز گذشته افزایش یافت که خلاصه بازار به شرح ذیل میباشد.

اطلاعات معاملات بازار بدهی


بورس

فرابورس

کل بازار بدهی
ارزش بازار 101,380 624,090 725,469
ارزش معاملات 567 1,832 2,399
حجم معاملات 578,889 2,147,216 2,726,105
تعداد معاملات 101 1,078 1،179

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق مبین011 با قیمت 881،280 ریال و به میزان تقریبا 2 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته اوراق صایتل2 به میزان تقریبا 2 درصد داشت.

بیشترین ارزش و حجم معاملات امروز را اوراق سخاب7 به خود تخصیص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمتاوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت

نمادپایانیدرصد تغییراتنمادقیمت پایانیدرصد تغییرات
1 مبین011 881,280 2.00 1 صایتل2 998,273 2.06 –
2 جوپار99 1,010,000 0.92 2 اخزا614 846,571 0.7 –
3 سلامت4 975,000 0.95 3 اخزا612 832,758 0.62 –
4 صخود412 987,000 0.92 4 اخزا610 861,052 0.56 –
5 صایپا104 958,200 0.83 5 اشاد5 1,000,000 0.2 –

بیشترین بازده معادل بانکی را سخاب7 با قیمت 990،883 ریال و به اندازه تقریبا 24% در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است).

بیشترین ارزش معاملات را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا708 به خود تخصیص داد.

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

نمادقیمت پایانیتاریخ
آخرین معاملهبازده سادهبازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 سخاب7 990,883 1397/12/14 23.99% 24.12% 26.97% 24.59% 15
2 اخزا703 716,851 1397/12/14 24.56% 20.88% 23.00% 22.94% 588
3 اخزا706 755,483 1397/12/14 23.82% 20.81% 22.92% 22.85% 497
4 اخزا704 681,767 1397/12/14 25.13% 20.80% 22.90% 22.85% 679
5 اخزا709 746,777 1397/12/14 23.94% 20.79% 22.89% 22.83% 518
6 اخزا624 728,869 1397/12/14 24.25% 20.79% 22.89% 22.83% 561
7 اخزا623 740,840 1397/12/14 24.00% 20.76% 22.85% 22.79% 533
8 اخزا713 606,124 1397/12/14 26.71% 20.76% 22.85% 22.81% 889
9 اخزا613 844,017 1397/12/14 21.97% 20.33% 22.34% 22.23% 308
10 اخزا610 861,052 1397/12/14 21.65% 20.24% 22.23% 22.11% 273
11 اخزا707 897,950 1397/12/14 21.06% 20.11% 22.07% 21.91% 198
12 اخزا612 832,758 1397/12/14 21.88% 20.11% 22.07% 21.97% 336
13 اخزا614 846,571 1397/12/14 21.55% 19.97% 21.90% 21.79% 308
14 اخزا606 887,070 1397/12/14 20.84% 19.77% 21.67% 21.52% 224
15 اخزا714 887,431 1397/12/14 20.76% 19.71% 21.59% 21.44% 224
16 اخزا708 886,977 1397/12/14 20.76% 19.70% 21.58% 21.44% 225
17 اخزا604 874,785 1397/12/14 20.81% 19.61% 21.47% 21.35% 252
18 اخزا615 874,855 1397/12/14 20.80% 19.60% 21.46% 21.33% 252
19 اخزا608 939,003 1397/12/14 19.92% 19.46% 21.29% 21.02% 120
20 اخزا705 918,000 1397/12/14 20.13% 19.43% 21.26% 21.06% 163
21 اخزا609 939,125 1397/12/14 19.88% 19.42% 21.24% 20.98% 120
22 اخزا622 918,266 1397/12/14 20.05% 19.37% 21.18% 20.98% 163
23 اخزا711 930,000 1397/12/13 0.196237 0.192084 0.209931 0.207627 141

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.