گزارش روزانه از اوراق بدهی 20 اسفند 97

گزارش روزانه از اوراق بدهی 20 اسفند 97
خلاصه اخبار

گزارش روزانه مورخه 20/12/1397 از بازار اوراق بدهی به شرح ذیل میباشد.

امروز در بخش اوراق بدهی ارزش و حجم معاملات نسبت به روز گذشته 13 درصد کاهش یافت که خلاصه بازار به شرح ذیل میباشد و ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 0.8 درصد کاهش داشت.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار (میلیارد ریال) 101,276 587,926 689,202
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 53 2,375 2,375
حجم معاملات 52,821 2,641,478 2,641,983
تعداد معاملات 134 1,379 1,381

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق اشاد 6  با قیمت 981,401 ریال و به میزان تقریبا 2 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته اوراق اجاد25 به میزان تقریبا 3 درصد داشت.

بیشترین ارزش و حجم معاملات امروز را اوراق اشاد6 به خود تخصیص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اشاد6 981,401 1.79
2 اشاد5 1,002,495 1.52
3 شستا991 999,998 1.01
4 سلامت6 915,002 1.00
5 امید99 969,999 0.67
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اشاد6 981,401 491.88
2 سخاب7 992,415 269.35
3 شستا991 999,998 200.17
4 اخزا609 940,436 194.50
5 اخزا614 843,982 124.21
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اجاد25 954,002 3.05-
2 اجاد1 954,600 2.09-
3 اشاد9 884,148 2.18-
4 صایپا104 937,500 1.64-
5 کورش99 975,000 1.02-
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اشاد6 981,401 501,200
2 سخاب7 992,415 271,408
3 اخزا609 940,436 206,818
4 شستا991 999,998 200,172
5 اخزا704 683,095 170,080

بیشترین بازده معادل بانکی را سخاب7 با قیمت 992،415 ریال و به اندازه تقریبا 35% در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است). علت بالا بودن بازده این اوراق، نزدیک شدن به سررسید آن می‌باشد. این اوراق در 9 روز دیگر سررسید می‌شود.

بیشترین ارزش معاملات را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق سخاب7 به خود تخصیص داد.

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 سخاب7 992,415 1397/12/20 34.87% 35.25% 41.54% 36.93% 9
2 اخزا714 884,669 1397/12/20 21.93% 20.79% 22.89% 22.74% 218
3 اخزا713 609,205 1397/12/20 26.55% 20.69% 22.76% 22.73% 883
4 اخزا712 915,011 1397/12/20 20.80% 20.05% 22.00% 21.81% 164
5 اخزا711 930,343 1397/12/20 20.70% 20.13% 22.10% 21.85% 133
6 اخزا709 748,947 1397/12/20 23.94% 20.83% 22.94% 22.87% 512
7 اخزا708 885,179 1397/12/20 21.72% 20.60% 22.66% 22.51% 219
8 اخزا707 898,094 1397/12/20 21.68% 20.72% 22.80% 22.63% 192
9 اخزا706 757,395 1397/12/20 23.86% 20.88% 23.00% 22.93% 491
10 اخزا705 918,244 1397/12/20 20.83% 20.12% 22.09% 21.88% 157
11 اخزا704 683,095 1397/12/20 25.20% 20.88% 23.00% 22.95% 673
12 اخزا703 719,280 1397/12/20 24.52% 20.88% 23.00% 22.94% 582
13 اخزا624 730,636 1397/12/20 24.29% 20.86% 22.97% 22.91% 555
14 اخزا623 742,983 1397/12/20 24.00% 20.79% 22.89% 22.83% 527
15 اخزا622 918,685 1397/12/20 20.71% 20.01% 21.95% 21.74% 157
16 اخزا615 872,759 1397/12/20 21.72% 20.45% 22.48% 22.34% 246
17 اخزا614 843,982 1397/12/20 22.42% 20.75% 22.84% 22.73% 302
18 اخزا613 844,236 1397/12/20 22.37% 20.71% 22.79% 22.68% 302
19 اخزا612 829,855 1397/12/20 22.75% 20.87% 22.99% 22.89% 330
20 اخزا610 862,160 1397/12/20 21.94% 20.52% 22.57% 22.45% 267
21 اخزا609 940,436 1397/12/20 20.46% 20.00% 21.94% 21.66% 114
22 اخزا608 940,139 1397/12/20 20.57% 20.11% 22.07% 21.78% 114
23 اخزا606 885,042 1397/12/20 0.218478 0.207178 0.228028 0.22653 218

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.