گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه/ متوسط قیمت هر مترمربع ۱۱۲.۷میلیون ریال

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه/ متوسط قیمت هر مترمربع ۱۱۲.۷میلیون ریال
خلاصه اخبار

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در فروردین ماه سال ۱۳۹۸، ۱۱۲.۷ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۱ و ۱۰۳.۹ درصد افزایش نشان می دهد.

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصادآنلاین، گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه سال 1398 که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است. بر اساس این گزارش: در فروردین ماه سال 1398 ،تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 3/4 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 73/3 و 32/2درصد کاهش نشان میدهد. در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 112/7 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2/1 و 103/9 درصد افزایش نشان میدهد. خاطر نشان مینماید، گزارش ذیل صرفاً معطوف به بررسی تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران می باشد.

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه/ متوسط قیمت هر مترمربع ۱۱۲.۷میلیون ریال

1 -حجم معاملات مسکن

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در فروردین ماه سال 1398 حاکی از آن است که از مجموع 3423 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا5 سال ساخت باسهم 40/0 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقایسه با فروردین ماه سال قبل 2/5 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است.

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه/ متوسط قیمت هر مترمربع ۱۱۲.۷میلیون ریال

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در فروردین ماه سال 1398 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 باسهم 16/5 درصدی از کل معاملات ، بیش ترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 4 و 2 به ترتیب با سهم های 9/5 و 7/9درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع 71/3 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در فروردین ماه سال جاری مربوط به 10 منطقه شهر(به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5 ،4 ،2 ،10 ،14 ،15 ،7 ،8 ،1 و 3 )بوده و 12 منطقه باقیمانده 28/7 درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه/ متوسط قیمت هر مترمربع ۱۱۲.۷میلیون ریال

2 -تحولات قیمت مسکن

در فروردین ماه سال 1398 ،متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 112/7میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2/1 و 103/9 درصد افزایش نشان میدهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 14( معادل 133/1 درصد) و کمترین میزان رشد به منطقه 12( معادل 65/1 درصد) تعلق دارد.

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه/ متوسط قیمت هر مترمربع ۱۱۲.۷میلیون ریال

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 242/8 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 48/4 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است . ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 108/6 و 84/7 درصد افزایش نشان می دهند.

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه/ متوسط قیمت هر مترمربع ۱۱۲.۷میلیون ریال

3 -سایر شاخص های آماری بازار معاملات مسکن

3-1 -توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در فروردین ماه سال 1398 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی “60 تا 75 “میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم 12/7 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده اند و دامنه های قیمتی “75 تا 90 “و “45 تا 60 “میلیون ریال نیز به ترتیب با اختصاص سهم های 11/7 و 10/1 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که 57/0 درصد واحدهای مسکونی با قیمت های کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (112/7 میلیون ریال) معامله شده اند.

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه/ متوسط قیمت هر مترمربع ۱۱۲.۷میلیون ریال

3-2 -توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در فروردین ماه سال 1398 نشان می دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای “60 تا 70 “مترمربع با سهم 15/2 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای “50 تا 60 “و “70 تا 80 “متر مربع به ترتیب با سهم های 15/0 و 11/9 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع، 55/3 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه/ متوسط قیمت هر مترمربع ۱۱۲.۷میلیون ریال

3-3 -توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در فروردین ماه سال 1398 ،توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش “3/0 تا 4/5 “میلیارد ریال با اختصاص سهم 17/5 درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهای دارای ارزش “4/5 تا 6/0 “و “6/0 تا 7/5 “میلیارد ریال نیز به ترتیب با اختصاص سهم های 11/3 و 10/6 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه، حدود 51/1 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 7/5میلیارد ریال اختصاص داشته است.

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه/ متوسط قیمت هر مترمربع ۱۱۲.۷میلیون ریال

4 -تحولات اجاره بهای مسکن

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در فروردین ماه سال جاری موید رشد به ترتیب معادل 21/9 و 18/8 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد.

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه/ متوسط قیمت هر مترمربع ۱۱۲.۷میلیون ریال

5 -جمع بندی

در فروردین ماه سال 1398 متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به 112/7 میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 103/9 درصد افزایش نشان میدهد. تعداد معاملات انجام شده طی این ماه 3/4 هزار فقره بود که نسبت به فروردین ماه سال 1397 معادل 23/2 درصد کاهش دارد. همچنین بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 40/0 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. در این ماه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 21/9 و 18/8 درصد رشد نشان می دهد.

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه/ متوسط قیمت هر مترمربع ۱۱۲.۷میلیون ریال

منبع : eghtesadonline.com

برچسب‌ها