اطلاعات معاملات بازار بدهی (21 اسفند ماه)

اطلاعات معاملات بازار بدهی (21 اسفند ماه)
خلاصه اخبار

گزارش روزانه مورخه 1397/12/21 از بازار اوراق بدهی به شرح ذیل میباشد :

امروز در بخش اوراق بدهی ارزش معاملات نسبت به روز گذشته 21 درصد کاهش یافته و حجم معاملات نیز 18 درصد نسبت به دیروز کاهش یافته است که خلاصه بازار به شرح ذیل میباشد و ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 2 درصد افزایش داشته است.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 100,466 604,172 704,638
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 34 1,839 1,873
حجم معاملات 33,517 2,146,714 2,180,231
تعداد معاملات 104 1,301 1,405

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق اجاد25  با قیمت 973،000 ریال و به میزان تقریبا 2 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته اوراق اشاد4 به میزان تقریبا 2 درصد داشت.

بیشترین ارزش و حجم معاملات امروز را اوراق اشاد6 به خود تخصیص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اجاد25 973,000 1.99
2 مبین011 880,363 2.00
3 اشاد6 984,098 1.40
4 اشاد9 889,961 1.23
5 اجاد21 1,057,809 1.00
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اشاد6 984,098 495.99
2 اشاد10 811,444 202.78
3 اخزا624 730,733 145.78
4 اخزا623 743,174 130.89
5 شستا991 999,996 100.00
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اشاد4 955,509 -2.27
2 صایپا143 1,000,000 -1.57
3 سلامت6 900,000 -1.64
4 قرن99 925,000 -1.6
5 کورش99 971,000 -0.41
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اشاد6 984,098 504,000
2 اشاد10 811,444 249,900
3 اخزا624 730,733 199,495
4 اخزا623 743,174 176,121
5 اخزا704 683,288 118,575

بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا703 با قیمت 718,107 ریال و به اندازه تقریبا 21.02% معادل بانکی در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است).

بیشترین ارزش معاملات را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا624 به خود تخصیص داد.

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا703 718,107 1397/12/21 24.70% 21.02% 23.17% 23.11% 581
2 اخزا708 883,667 1397/12/21 22.14% 20.98% 23.12% 22.97% 218
3 اخزا706 757,437 1397/12/21 23.90% 20.92% 23.04% 22.98% 490
4 اخزا704 683,288 1397/12/21 25.21% 20.90% 23.02% 22.97% 672
5 اخزا714 884,635 1397/12/21 22.04% 20.89% 23.02% 22.86% 217
6 اخزا707 897,800 1397/12/21 21.87% 20.89% 23.01% 22.84% 191
7 اخزا624 730,733 1397/12/21 24.32% 20.89% 23.01% 22.95% 554
8 اخزا709 749,032 1397/12/21 23.98% 20.86% 22.98% 22.91% 511
9 اخزا623 743,174 1397/12/21 24.03% 20.81% 22.92% 22.86% 526
10 اخزا606 885,307 1397/12/21 21.89% 20.76% 22.86% 22.71% 217
11 اخزا713 608,601 1397/12/21 26.64% 20.75% 22.84% 22.81% 882
12 اخزا613 844,476 1397/12/21 22.41% 20.74% 22.83% 22.73% 301
13 اخزا612 831,316 1397/12/21 22.58% 20.74% 22.82% 22.73% 329
14 اخزا610 861,449 1397/12/21 22.15% 20.72% 22.80% 22.68% 266
15 اخزا614 844,684 1397/12/21 22.37% 20.71% 22.80% 22.69% 301
16 اخزا615 871,806 1397/12/21 22.00% 20.70% 22.78% 22.65% 245
17 اخزا604 871,997 1397/12/21 21.96% 20.67% 22.74% 22.61% 245
18 اخزا608 939,237 1397/12/21 21.08% 20.60% 22.67% 22.38% 113
19 اخزا705 917,000 1397/12/21 21.31% 20.58% 22.63% 22.43% 156
20 اخزا711 929,638 1397/12/21 21.09% 20.50% 22.54% 22.29% 132
21 اخزا609 939,682 1397/12/21 20.92% 20.45% 22.48% 22.19% 113
22 اخزا622 917,566 1397/12/21 %21.15 %20.43 %22.45 %22.24 156

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.