کساوه و کلوند سرنشین های بازار سرمایه در بورس

کساوه و کلوند سرنشین های بازار سرمایه در بورس
خلاصه اخبار

عملکرد شرکت‌های فعال در گروه کاشی و سرامیک در سال 97 زیر ذره بین قرار گرفته و با عملکرد سال 96 مورد مقایسه قرار گرفته است. در این میان کساوه بیشترین درآمد را در سال 97 داشته است و مقایسه عملکرد 97 نسبت به 96 نشان می‌دهد کحافظ بیشترین درصد افزایش مبلغ فروش را به خود اختصاص داده است.

به گزارش سیگنال به نقل از پایگاه خبری بااقتصاد، صنایع کاشی و سرامیک سینا (کساوه) در سال 97 در گروه کاشی و سرامیک بیشترین مبلغ فروش را داشته است. این شرکت در سال مالی منتهی به اسفند 97 مبلغ 188 میلیارد تومان فروش داسته است. صنابع کاشی و سرامیک الوند با فروش 161 میلیارد تومانی بعد از کساوه قرار دارد. در انتهای این لیست، کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ قرار دارد که 21 میلیارد تومان فروش داشته است.

مقایسه درآمد شرکت‌های گروه کاشی سرامیک در سال 97 نسبت به سال 96 نشان می‌دهد بیشترین میزان افزایش درآمد در سال 97 نسبت به سال 96 متعلق به کساوه می‌باشد. درآمد این شرکت از 120 میلیارد تومان در سال 96 با افزایش 69 میلیارد تومانی به 188 میلیارد تومان در سال 97 رسید.

در کنار کساوه که بیشترین میزان افزایش درآمد را داشته است، کحافظ بیشترین درصد افزایش درآمد را در سال 97 نسبت به سال 96 داشته است. درآمد کحافظ از 6 میلیارد تومان در سال 96 با رشد 228 درصدی (معادل 14 میلیارد تومان) به 21 میلیارد تومان در سال 97 رسیده است.

کساوه و کلوند سرنشین های بازار سرمایه در بورس


کاشی دیوار بیشترین سهم را در افزایش مبلغ فروش کساوه داشت

درآمد کساوه در سال 97 نسبت به 96 رشد 57 درصدی داشته است. افزایش درآمد کساوه به دلیل افزایش تعداد فروش محصولات و افزایش نرخ فروش محصولات کساوه بوده است. افزایش مبلغ فروش کاشی دیوار بیشترین اثر را بر رشد درآمد کساوه داشته است. درآمد حاصل از فروش کاشی دیوار در سال 96 مبلغ 91 میلیارد تومان بوده است که با رشد 54 درصدی (معادل 49 میلیارد تومان) به مبلغ 141 میلیارد تومان در سال 97 رسیده است.

کساوه و کلوند سرنشین های بازار سرمایه در بورس


نرخ فروش محصولات کلوند 33 درصد افزایش یافت

شرکت کاشی و سرامیک الوند در سال 97 مبلغ 161 میلیارد تومان درآمد داشته است که نسبت به سال گذشته رشد 34 درصدی داشته است. رشد درآمد کلوند به دلیل رشد 33 درصدی محصولات شرکت بوده است و مقدار فروش شرکت کمتر از 1 درصد رشد داشته است. درآمد حاصل از کاشی پرسلان بیشترین تاثیر را بر درآمد شرکت داشته است چراکه درآمد حاصل از کاشی پرسلان کلوند در سال 97 رشد 43 درصدی (معادل 18 میلیارد تومان) داشته است.

کساوه و کلوند سرنشین های بازار سرمایه در بورس


نرخ فروش محصولات کپارس 40 درصد افزایش یافت

کپارس در سال 97 مبلغ 98 میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به سال 96 رشد 72 درصدی داشته است. مقدار فروش شرکت نزدیک به 20 درصد و میانگین نرخ فروش محصولات بیش از 40 درصد رشد داشته است که در نهایت منجر به افزایش 41 میلیارد تومانی درآمد شرکت شده است. مبلغ فروش انواع کاشی دیواری و پرسلانی کپارس در سال 97 محسوس بوده اما از نظر مقداری رشد درامد حاصل از انواع کاشی دیواری با افزایش 24 میلیارد تومانی اثر بیشتری بر افزایش درآمد شکپارس داشته است.

کساوه و کلوند سرنشین های بازار سرمایه در بورس


مبلغ کاشی کف 132 درصد افزایش یافت

کسعدی بعد از کلوند بیشترین درصد افزایش درآمد را در گروه کاشی و سرامیک به خود اختصاص داده است. درآمد این شرکت در سال 97 نسبت به سال 96 نزدیک به 140 درصد رشد داشته است. بررسی محصولات شرکت نشان می‌دهد افزایش در نرخ فروش کاشی کف در سال 97 و افزایش مقدار فروش ان موجب افزایش درآمد کسعدی شده است. مبلغ فروش کاشی کف در سال 97 نسبت به سال 96 بیش از 130 درصد رشد داشته است.

کساوه و کلوند سرنشین های بازار سرمایه در بورس


لعابدار سایز 60 در 120 محصول اصلی کترام می‌باشد

مقدار فروش محصولات کترام در سال 97 نسبت به 96 رشد 17 درصدی و میانگین نرخ فروش محصولات شرکت در سال 97 نسبت به سال96 رشد 40 درصدی داشته است. که در مجموع موجب افزایش 65 درصدی (معادل 22 میلیارد تومان) درآمد شرکت شده است. محصولات شرکت متنوع می‌باشد اما محصول لعابدار (سایز 12060) و لعابدار (سایز 6060) از سهم بالایی در مبلغ فروش شرکت برخوردار می‌باشند. 17 میلیارد دلار از افزایش 22 میلیارد تومانی درامد شرکت را افزایش محصول لعابدار (سایز 60*120) تشکیل داده است.

کساوه و کلوند سرنشین های بازار سرمایه در بورس


فروش کحافظ 228 دردص رشد داشت

کاشی و سرامیک حافظ بیشترین درصد افزایش درامد را در گروه کاشی و سرامیک به خود اختصاص داده است. درامد این شرکت از 6 میلیارد تومان در سال 96 به 21 میلیارد تومان در سال 97 رسیده است که رشد 228 درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش محصولات شرکت در سال 96 و 97 نشان می‌دهد در هر چهار محصول شرکت شاهد افزایش مبلغ فروش می‌باشیم اما مبلغ افزایش کاشی دیواری بیشترین سهم را در افزایش مبلغ فروش شرکت داشته است.

کساوه و کلوند سرنشین های بازار سرمایه در بورس

منبع: baeghtesad.com

برچسب‌ها