کاهش 15درصدی آب سدهای تهران

کاهش 15درصدی آب سدهای تهران

به گزارش سیگنال به نقل از شبکه خبر، به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

مدیر دفتر بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق‌آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: در حال حاضر میزان ورودی سد‌های پنچگانه استان تهران از ابتدای سال آبی 139 میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با 163 میلیون متر مکعبی مدت مشابه سال گذشته، 15 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
«محمد شهریاری» با اشاره به بارش 58 میلیمتری از ابتدای آذر ماه و 94.5 میلیمتری از ابتدای سال آبی تاکنون گفت: درحال حاضر میزان ذخیره آب در مخازن سد‌های پنجگانه تهران 635 میلیون متر مکعب است که این میزان در مقایسه با 727 میلیون متر مکعب سال گذشته، 92 میلیون مترمکعب کاهش یافته است.

کاهش 15درصدی آب سدهای تهران

کاهش 15درصدی آب سدهای تهران

به گزارش سیگنال به نقل از شبکه خبر، به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

مدیر دفتر بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق‌آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: در حال حاضر میزان ورودی سد‌های پنچگانه استان تهران از ابتدای سال آبی 139 میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با 163 میلیون متر مکعبی مدت مشابه سال گذشته، 15 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
«محمد شهریاری» با اشاره به بارش 58 میلیمتری از ابتدای آذر ماه و 94.5 میلیمتری از ابتدای سال آبی تاکنون گفت: درحال حاضر میزان ذخیره آب در مخازن سد‌های پنجگانه تهران 635 میلیون متر مکعب است که این میزان در مقایسه با 727 میلیون متر مکعب سال گذشته، 92 میلیون مترمکعب کاهش یافته است.

کاهش 15درصدی آب سدهای تهران

به گزارش سیگنال به نقل از شبکه خبر، به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

مدیر دفتر بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق‌آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: در حال حاضر میزان ورودی سد‌های پنچگانه استان تهران از ابتدای سال آبی 139 میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با 163 میلیون متر مکعبی مدت مشابه سال گذشته، 15 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
«محمد شهریاری» با اشاره به بارش 58 میلیمتری از ابتدای آذر ماه و 94.5 میلیمتری از ابتدای سال آبی تاکنون گفت: درحال حاضر میزان ذخیره آب در مخازن سد‌های پنجگانه تهران 635 میلیون متر مکعب است که این میزان در مقایسه با 727 میلیون متر مکعب سال گذشته، 92 میلیون مترمکعب کاهش یافته است.

کاهش 15درصدی آب سدهای تهران

کاهش 15درصدی آب سدهای تهران

به گزارش سیگنال به نقل از شبکه خبر، به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

مدیر دفتر بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق‌آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: در حال حاضر میزان ورودی سد‌های پنچگانه استان تهران از ابتدای سال آبی 139 میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با 163 میلیون متر مکعبی مدت مشابه سال گذشته، 15 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
«محمد شهریاری» با اشاره به بارش 58 میلیمتری از ابتدای آذر ماه و 94.5 میلیمتری از ابتدای سال آبی تاکنون گفت: درحال حاضر میزان ذخیره آب در مخازن سد‌های پنجگانه تهران 635 میلیون متر مکعب است که این میزان در مقایسه با 727 میلیون متر مکعب سال گذشته، 92 میلیون مترمکعب کاهش یافته است.

کاهش 15درصدی آب سدهای تهران

کاهش 15درصدی آب سدهای تهران

به گزارش سیگنال به نقل از شبکه خبر، به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

مدیر دفتر بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق‌آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: در حال حاضر میزان ورودی سد‌های پنچگانه استان تهران از ابتدای سال آبی 139 میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با 163 میلیون متر مکعبی مدت مشابه سال گذشته، 15 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
«محمد شهریاری» با اشاره به بارش 58 میلیمتری از ابتدای آذر ماه و 94.5 میلیمتری از ابتدای سال آبی تاکنون گفت: درحال حاضر میزان ذخیره آب در مخازن سد‌های پنجگانه تهران 635 میلیون متر مکعب است که این میزان در مقایسه با 727 میلیون متر مکعب سال گذشته، 92 میلیون مترمکعب کاهش یافته است.

کاهش 15درصدی آب سدهای تهران

کاهش 15درصدی آب سدهای تهران

به گزارش سیگنال به نقل از شبکه خبر، به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

مدیر دفتر بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق‌آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: در حال حاضر میزان ورودی سد‌های پنچگانه استان تهران از ابتدای سال آبی 139 میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با 163 میلیون متر مکعبی مدت مشابه سال گذشته، 15 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
«محمد شهریاری» با اشاره به بارش 58 میلیمتری از ابتدای آذر ماه و 94.5 میلیمتری از ابتدای سال آبی تاکنون گفت: درحال حاضر میزان ذخیره آب در مخازن سد‌های پنجگانه تهران 635 میلیون متر مکعب است که این میزان در مقایسه با 727 میلیون متر مکعب سال گذشته، 92 میلیون مترمکعب کاهش یافته است.
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
یکشنبه
5 بهمن 1399