کاهش ارزبری ۱۳۸ میلیون یورویی تولید خودرو در ایران خودرو

کاهش ارزبری ۱۳۸ میلیون یورویی تولید خودرو در ایران خودرو
به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

به گزارش خبرآنلاین، با تشکیل ستاد ساخت داخل در گروه صنعتی ایران خودرو در سال گذشته، تعمیق ساخت داخل مواد اولیه، قطعات و مجموعه‌های خودرویی در دستور کار قرار گرفته و تا پایان سال 1400 برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری شده است. 
این خودروساز پروژه‌های متعدد داخلی سازی را با سازندگان، تامین‌کنندگان مواد اولیه،‌ صنایع دفاع و هوا فضای سپاه و همچنین مراکز علمی و شرکت های دانش بنیان به اجرا گذاشته است. 
بخشی از اهداف خودکفایی از طریق پروژه‌های داخلی سازی نیز از سوی وزارت صمت در قالب میزهای یک تا چهار خودکفایی تعریف و دنبال شده که در این بخش تاکنون کاهش ارزبری 53 میلیون یورویی محقق شده است. پروژه های بهینه سازی طراحی نیز کاهش ارزبری 58 میلیون یورویی را به همراه داشته است.
پروژه های داخلی سازی قطعات و مواد اولیه خارج از میزهای وزارت صمت نیز تاکنون کاهش ارزبری 27 میلیون یورویی را به دنبال داشته است. 
این صرفه جویی ارزی، تبدیل به پروژه‌های توسعه محصول شده و در بخش های مختلف از جمله توسعه قوای محرکه، طراحی پلتفرم و توسعه محصولات جاری در مجموع در قالب 21 پروژه توسعه محصول در گروه صنعتی ایران خودرو سرمایه گذاری شده است. 
ایران خودرو کاهش 153 میلیون یورویی ارزبری تولید در سال جاری را هدف‌گذاری کرده و با همکاری مجموعه سازندگان، شرکت های دانش بنیان و نهادهای توانمند دیگر به دنبال تحقق آن است.