پراکندگی سپرده ها در مناطق مختلف تهران چگونه است؟

پراکندگی سپرده ها در مناطق مختلف تهران چگونه است؟
خلاصه اخبار

بررسی پراکندگی سپرده در شعب بانک های خصوصی و خصوصی شده استان تهران به عنوان استانی که بالاترین حجم سپرده را در اختیار داشته و در تمام بانک های خصوصی سهمی در حدود ۴۰ الی ۵۰ درصد شعب را به خود اختصاص داده است، از اهمیت خاصی برخوردار است.

به گزارش سیگنال به نقل از بنکر ، به همین خاطر با استفاده از مطالعه میدانی که در انتهای سال 1395 توسط گروه تحقیقاتی ما در پنج بانک خصوصی و دو بانک خصوصی شده انجام گرفت، پراکندگی سپرده های بانکی در سطح شهر تهران و در 100 نقطه شهری (که بعضا در مواردی بسیار به یکدیگر نزدیک بودند) مورد پایش قرار گرفت.

میتوان از این اعداد برای هدفگذاری و مقایسه عملکرد شعب هر بانک در هر ناحیه / منطقه با متوسط (میانگین) عملکردحوزه / ناحیه بهره برد .
این 100 منطقه در کل سطح شهر و در مناطق شمال ، جنوب ، شرق ، غرب و مرکز تهران بوده است. به طور مثال در برخی مناطق شمال تهران تمرکز سپرده ها در حدود 2.5 برابر مناطق جنوبی می باشد . این داده ها برای انتهای بهمن ماه سال 1395 می باشد و واحد میلیارد ریال است.