میزان وابستگی کشور های مختلف به صنعت توریسم و گردشگری در سال 2017

میزان وابستگی کشور های مختلف به صنعت توریسم و گردشگری در سال 2017
خلاصه اخبار

میزان وابستگی کشور های مختلف به صنعت توریسم و گردشگری در سال 2017 را مشاهده می کنیداندازه اقتصاد توریسم و گردشگری جهان در سال ۲۰۱۷

تصویری از سهم صنعت توریسم و گردشگری در اقتصاد کشورهای مختلف جهان؛ گردشگری در ایران به ارزش ۱۰.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷، سهمی مابین ۲ تا ۵ درصد در اقتصاد ایران داشته است.