اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/03/05

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/03/05
خلاصه اخبار

در این مطلب اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی در تاریخ امروز یکشنبه 5 خرداد ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.

به گزارش سیگنال اطلاعات روزانه بازار اوراق بدهی مورخ 1398/03/05 به شرح ذیل میباشد.

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی تقریبا 0.5 درصد افزایش داشت. ارزش و حجم معاملات نیز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 25 درصد افزایش داشتند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 48,495 613,265 661,760
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 9 880 889
حجم معاملات 8,850 1,085,983 1,094,833
تعداد معاملات 93 1,298 1,391

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق اشاد1با قیمت 914,160 ریال و به میزان تقریبا 4.5 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته اشاد8 به میزان تقریبا 4 درصد داشت. بیشترین ارزش و حجم معاملات امروز را اوراق اخزا706 به خود تخصیص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اشاد1 914,1604.54
2 صخود412 1,000,0002.04
3 اخزا609 979,4890.57
4 اخزا716 646,6640.79
5 اخزا704 706,9360.59
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اخزا706 786,532 148.31
2 اخزا613 883,342 91.23
3 اخزا612 869,843 86.19
4 اخزا704 706,936 83.59
5 اخزا703 744,209 81.31
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اشاد8 958,950 3.86 –
2 گندم2 893,001 3.98 –
3 صگل411 921,001 2.57 –
4 سلامت4 943,001 2.04 –
5 صخود0012 895,000 2.08 –
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اخزا706 786,532188,561
2 اخزا704 706,936118,240
3 اخزا703 744,209109,252
4 اخزا612 883,343103,280
5 اخزا613 869,84399,086

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا703 با قیمت 744,209 ریال و به اندازه تقریبا 21.5% در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است)

بیشترین ارزش معاملات را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا706 به خود تخصیص داد.

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا703 744,209 1398/03/05 24.84% 21.54% 23.80% 23.74% 506
2 اخزا704 706,936 1398/03/05 25.39% 21.43% 23.66% 23.61% 597
3 اخزا713 626,484 1398/03/05 27.00% 21.36% 23.59% 23.55% 807
4 اخزا706 786,532 1398/03/05 23.93% 21.36% 23.58% 23.50% 415
5 اخزا624 758,621 1398/03/05 24.30% 21.28% 23.48% 23.42% 479
6 اخزا712 951,000 1398/03/05 21.62% 21.26% 23.46% 23.09% 88
7 اخزا623 772,374 1398/03/05 23.90% 21.13% 23.31% 23.23% 451
8 اخزا716 646,664 1398/03/05 26.10% 21.01% 23.15% 23.11% 765
9 اخزا709 780,446 1398/03/05 23.60% 20.98% 23.12% 23.05% 436
10 اخزا608 979,233 1398/03/05 20.92% 20.88% 23.00% 22.12% 38
11 اخزا622 955,709 1398/03/05 21.14% 20.85% 22.96% 22.55% 81
12 اخزا707 937,464 1398/03/05 21.17% 20.67% 22.75% 22.47% 116
13 اخزا609 979,489 1398/03/05 20.66% 20.62% 22.68% 21.81% 38
14 اخزا604 910,444 1398/03/05 21.24% 20.44% 22.46% 22.27% 170
15 اخزا714 924,931 1398/03/05 21.01% 20.37% 22.39% 22.16% 142
16 اخزا711 924,953 1398/03/05 21.00% 20.37% 22.38% 22.15% 142
17 اخزا717 882,466 1398/03/05 21.51% 20.36% 22.38% 22.23% 227
18 اخزا606 925,025 1398/03/05 20.98% 20.35% 22.35% 22.12% 142
19 اخزا613 883,343 1398/03/05 21.42% 20.29% 22.29% 22.15% 226
20 اخزا612 869,843 1398/03/05 21.59% 20.29% 22.28% 22.16% 254
21 اخزا614 883,483 1398/03/05 21.39% 20.27% 22.26% 22.11% 226
22 اخزا708 925,406 1398/03/05 20.72% 20.09% 22.05% 21.82% 143
23 اخزا615 958,988 1398/03/05 19.51% 19.26% 21.05% 20.65% 81
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.