اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/03/01

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/03/01
خلاصه اخبار

در این مطلب اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی در تاریخ امروز چهارشنبه 1 خرداد ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.

به گزارش سیگنال اطلاعات روزانه بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/31 به شرح ذیل میباشد.

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار اوراق بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 2.5 درصد کاهش داشت. ارزش و حجم معاملات نیز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 30 درصد کاهش داشتند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 48,567 625,637 674,204
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 5 728 733
حجم معاملات 4,458 868,523 872,981
تعداد معاملات 62 655 717

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق اجاد25 با قیمت 975،000 ریال و به میزان تقریبا 2.5 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته سلامت6 به میزان تقریبا 5 درصد داشت. بیشترین ارزش معاملات امروز را اوراق اخزا609 به خود تخصیص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اجاد25 975,0002.63
2 کوروش99 939,1362.08
3 مبین011 820,0002.32
4 صخود412 906,2292.06
5 اخزا705 980,0001.86
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اخزا609 977,244 99.84
2 اخزا703 743,286 98.27
3 اخزا704 706,459 52.77
4 اخزا706 784,679 49.53
5 اخزا707 936,004 47.51
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 سلامت6 929,120 5.00 –
2 گندم2 911,228 5.00 –
3 اروند04 961,000 0.33 –
4 اخزا708 921,434 0.25 –
5 اشاد9 906,042 0.21 –
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اخزا703 743,286132,205
2 اخزا609 977,244102,166
3 اخزا704 706,45974,703
4 اخزا706 784,67963,123
5 اخزا713 624,73658,635

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا703 با قیمت 743,286 ریال و به اندازه تقریبا 21.5% در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است)

بیشترین ارزش معاملات را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا609 به خود تخصیص داد.

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا703 743,286 1398/03/01 24.77% 21.46% 23.71% 23.64% 510
2 اخزا716 639,832 1398/03/01 26.75% 21.41% 23.64% 23.60% 769
3 اخزا713 624,736 1398/03/01 27.07% 21.39% 23.61% 23.57% 811
4 اخزا706 784,679 1398/03/01 23.96% 21.36% 23.58% 23.50% 419
5 اخزا624 756,346 1398/03/01 24.39% 21.33% 23.55% 23.48% 483
6 اخزا704 706,459 1398/03/01 25.28% 21.33% 23.54% 23.48% 601
7 اخزا709 776,448 1398/03/01 23.94% 21.22% 23.41% 23.34% 440
8 اخزا712 949,201 1398/03/01 21.47% 21.09% 23.26% 22.90% 92
9 اخزا622 953,112 1398/03/01 21.38% 21.05% 23.20% 22.82% 85
10 اخزا623 771,635 1398/03/01 23.79% 21.02% 23.17% 23.10% 455
11 اخزا604 906,865 1398/03/01 21.67% 20.80% 22.91% 22.72% 174
12 اخزا609 977,244 1398/03/01 20.73% 20.67% 22.74% 21.95% 42
13 اخزا615 907,592 1398/03/01 21.48% 20.63% 22.70% 22.51% 174
14 اخزا714 921,950 1398/03/01 21.31% 20.63% 22.70% 22.47% 146
15 اخزا708 921,434 1398/03/01 21.32% 20.63% 22.70% 22.48% 147
16 اخزا614 880,005 1398/03/01 21.73% 20.55% 22.60% 22.46% 230
17 اخزا613 880,065 1398/03/01 21.72% 20.54% 22.58% 22.44% 230
18 اخزا612 866,434 1398/03/01 21.89% 20.54% 22.58% 22.46% 258
19 اخزا717 880,000 1398/03/01 21.64% 20.46% 22.49% 22.35% 231
20 اخزا707 936,004 1398/03/01 20.97% 20.46% 22.49% 22.22% 120
21 اخزا606 922,597 1398/03/01 21.12% 20.45% 22.48% 22.26% 146
22 اخزا610 899,130 1398/03/01 21.11% 20.17% 22.15% 21.98% 195
23 اخزا608 977,781 1398/03/01 20.23% 20.17% 22.14% 21.36% 42

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.