اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/29

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/29
خلاصه اخبار

در این مطلب اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی در تاریخ امروز 29 اردیبهشت ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.

به گزارش سیگنال اطلاعات روزانه بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/29 به شرح ذیل میباشد.

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته 3.5 درصد افزایش داشت. ارزش و حجم معاملات نیز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 25 درصد افزایش داشتند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 56,856 642,884 699,740
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 3 689 692
حجم معاملات 2,998 804,602 807,600
تعداد معاملات 43 721 764

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق گندم 02 به میزان تقریبی 1.06 درصد میباشد. بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته نماد اشاد92 به میزان تقریبا 2.62درصد داشت. همچنین بیشترین ارزش و حجم معاملات امروز را اوراق اخزا703 به خود تخصیص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 گندم02 889,8331.06
2 اروند04 945,2501.03
3 اشاد7 972,0000.73
4 اخزا706 783,1970.30
5 اخزا708 920,2530.23
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اخزا703 741,058 101.16
2 اخزا714 919,794 93.82
3 اخزا622 951,811 63.84
4 اخزا705 951,811 62.37
5 اخزا707 933,683 51.26
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اشاد92 881,602 2.62 –
2 شرق1400 960,000 1.08 –
3 اشاد72 961,846 0.33 –
4 اخزا606 921,000 0.11 –
5 اخزا704 706,089 0.13 –
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اخزا703 741,058136,513
2 اخزا714 919,794102,000
3 اخزا704 706,08968,789
4 اخزا707 933,68354,909
5 اشاد9 905,39851,600

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا624 با قیمت 752,118 ریال و به اندازه تقریبا 21.5% در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است)

بیشترین ارزش معاملات را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا703 به خود تخصیص داد.

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا624 752,118 1398/02/29 24.80% 21.63% 23.91% 23.84% 486
2 اخزا703 741,058 1398/02/29 24.91% 21.55% 23.82% 23.75% 513
3 اخزا706 782,006 1398/02/29 24.17% 21.51% 23.76% 23.68% 422
4 اخزا708 917,003 1398/02/29 22.17% 21.41% 23.65% 23.43% 150
5 اخزا711 964,032 1398/02/29 21.62% 21.41% 23.64% 23.12% 64
6 اخزا713 623,673 1398/02/29 27.09% 21.38% 23.61% 23.57% 814
7 اخزا716 640,237 1398/02/29 26.60% 21.30% 23.50% 23.46% 772
8 اخزا609 974,892 1398/02/29 21.36% 21.28% 23.48% 22.74% 45
9 اخزا623 767,961 1398/02/29 24.13% 21.27% 23.47% 23.40% 458
10 اخزا608 974,901 1398/02/29 21.36% 21.27% 23.47% 22.73% 45
11 اخزا704 706,089 1398/02/29 25.20% 21.25% 23.45% 23.39% 604
12 اخزا709 775,944 1398/02/29 23.84% 21.13% 23.30% 23.23% 443
13 اخزا705 951,500 1398/02/29 21.38% 21.04% 23.19% 22.82% 88
14 اخزا614 876,765 1398/02/29 22.11% 20.87% 22.99% 22.85% 233
15 اخزا613 876,996 1398/02/29 22.07% 20.83% 22.94% 22.80% 233
16 اخزا714 919,794 1398/02/29 21.51% 20.80% 22.90% 22.68% 149
17 اخزا622 952,056 1398/02/29 21.13% 20.79% 22.89% 22.52% 88
18 اخزا604 905,572 1398/02/29 21.63% 20.75% 22.84% 22.65% 177
19 اخزا707 933,683 1398/02/29 21.25% 20.71% 22.79% 22.52% 123
20 اخزا615 905,908 1398/02/29 21.54% 20.67% 22.74% 22.56% 177
21 اخزا612 864,542 1398/02/29 22.00% 20.61% 22.67% 22.55% 261
22 اخزا610 895,814 1398/02/29 21.55% 20.56% 22.61% 22.45% 198
23 اخزا606 921,000 1398/02/29 21.15% 20.47% 22.50% 22.28% 149

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.