اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/21

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/21
خلاصه اخبار

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق شستا992 با قیمت 991،000 ریال و به میزان تقریبا 4 درصد بوده است.

به گزارش سیگنال اطلاعات روزانه بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/21 به شرح ذیل میباشد.

با توجه به ارزش و حجم معاملات امروز بخش اوراق بدهی، مشاهده می‌شود ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا به اندازه 0.2 درصد افزایش داشت. ارزش و حجم معاملات نیز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 20 درصد افزایش داشتند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 48,618 616,561 665,179
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 10 131.3 132.3
حجم معاملات 9,755 1,171,511 1,181,266
تعداد معاملات 121 1,120 1,241

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق شستا992 با قیمت 991،000 ریال و به میزان تقریبا 4 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته اجاد22 به میزان تقریبا 0.5 درصد داشت. بیشترین ارزش معاملات امروز را اوراق اشاد6 به خود تخصیص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 شستا992 991,0004.32
2 اجاد21 1,000,0004.17
3 قرن99 910,0003.41
4 صایپا143 978,0003.16
5 مبین011 800,0013.22
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اشاد6 1,000,000 120.20
2 اشاد9 904,796 113.91
3 اخزا709 772,521 84.03
4 اشاد10 845,001 83.06
5 اخزا703 737,978 72.13
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اجاد22 961,656 0.49 –
2 ماهان99 1,021,460 0.39 –
3 اشاد9 904,796 0.10 –
4 اخزا624 750,772 0.07 –
5 صخابر 1,002,000 0.03 –
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اشاد9 904,796125,900
2 اشاد6 1,000,000120,200
3 اخزا709 772,521108,770
4 اشاد10 845,00198,300
5 اخزا703 737,97897,738

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا703 با قیمت 737,978 ریال و به اندازه تقریبا 21.5% در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است)

بیشترین ارزش معاملات را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا709 به خود تخصیص داد.

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا703 737,978 1398/02/21 24.92% 21.52% 23.77% 23.71% 521
2 اخزا606 913,052 1398/02/21 22.28% 21.47% 23.72% 23.51% 157
3 اخزا708 912,748 1398/02/21 22.22% 21.41% 23.65% 23.44% 158
4 اخزا624 750,772 1398/02/21 24.58% 21.41% 23.64% 23.58% 494
5 اخزا706 779,348 1398/02/21 24.09% 21.40% 23.63% 23.55% 430
6 اخزا609 970,436 1398/02/21 21.38% 21.25% 23.45% 22.82% 53
7 اخزا713 622,631 1398/02/21 26.95% 21.25% 23.45% 23.41% 822
8 اخزا608 970,499 1398/02/21 21.34% 21.20% 23.39% 22.76% 53
9 اخزا709 772,521 1398/02/21 23.88% 21.12% 23.29% 23.21% 451
10 اخزا704 705,409 1398/02/21 24.95% 21.03% 23.18% 23.13% 612
11 اخزا622 947,189 1398/02/21 21.42% 21.03% 23.18% 22.83% 96
12 اخزا716 641,287 1398/02/21 26.21% 21.00% 23.14% 23.10% 780
13 اخزا714 914,999 1398/02/21 21.74% 20.97% 23.10% 22.89% 157
14 اخزا615 900,627 1398/02/21 21.89% 20.94% 23.07% 22.90% 185
15 اخزا623 767,647 1398/02/21 23.76% 20.94% 23.07% 23.00% 466
16 اخزا610 890,176 1398/02/21 21.97% 20.89% 23.01% 22.86% 206
17 اخزا612 858,979 1398/02/21 22.36% 20.88% 23.00% 22.88% 269
18 اخزا614 872,786 1398/02/21 22.17% 20.87% 22.99% 22.85% 241
19 اخزا604 901,268 1398/02/21 21.73% 20.80% 22.90% 22.72% 185
20 اخزا613 873,370 1398/02/21 22.05% 20.77% 22.86% 22.73% 241
21 اخزا717 873,004 1398/02/21 22.03% 20.75% 22.84% 22.70% 242
22 اخزا707 929,399 1398/02/21 21.33% 20.73% 22.82% 22.57% 131
23 اخزا705 948,000 1398/02/21 21.07% 20.69% 22.77% 22.43% 96

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.