اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/17

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/17
خلاصه اخبار

با توجه به ارزش و حجم معاملات امروز بخش اوراق بدهی، مشاهده می‌شود ا ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر چندانی نداشت. ارزش و حجم معاملات نیز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 40 درصد کاهش داشتند.

به گزارش سیگنال اطلاعات روزانه بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/17 به شرح ذیل میباشد.

با توجه به ارزش و حجم معاملات امروز بخش اوراق بدهی، مشاهده می‌شود ا ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر چندانی نداشت. ارزش و حجم معاملات نیز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 40 درصد کاهش داشتند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 48,661 618,642 667,303
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 9 655 664
حجم معاملات 9,388 805,162 814,550
تعداد معاملات 135 801 936

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق افاد2 با قیمت 1،000،000 ریال و به میزان تقریبا 3.5 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته اجاد25 به میزان تقریبا 1 درصد داشت. بیشترین ارزش معاملات امروز را اوراق اخزا709 به خود تخصیص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 افاد2 1,000,0003.63
2 اخزا623 936,0013.43
3 صایپا104 926,3002.69
4 سلامت4 960,0012.51
5 شستا001 999,9992.04
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اخزا709 762,221 95.13
2 اخزا703 735,551 89.59
3 اخزا704 701,122 67.05
4 اشاد10 845,004 66.25
5 اشاد1 872,128 65.41
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اجاد25 960,000 1.03 –
2 اخزا716 632,727 0.92 –
3 اشاد9 901,750 0.62 –
4 جوپار99 1,001,438 0.45 –
5 اخزا606 914,493 0.36 –
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اخزا709 762,221124,804
2 اخزا703 735,551121,798
3 اخزا704 701,12295,631
4 اشاد10 845,00478,400
5 اشاد1 872,12875,000

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا608 با قیمت 967,539 ریال و به اندازه تقریبا 22% در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است)

همچنین بیشترین ارزش معاملات را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا709 به خود تخصیص داد.

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا608 967,539 1398/02/17 21.87% 21.70% 24.00% 23.41% 57
2 اخزا713 615,246 1398/02/17 27.67% 21.68% 23.97% 23.93% 826
3 اخزا706 775,001 1398/02/17 24.47% 21.68% 23.97% 23.89% 434
4 اخزا624 746,391 1398/02/17 24.95% 21.68% 23.96% 23.90% 498
5 اخزا703 735,551 1398/02/17 25.04% 21.59% 23.85% 23.79% 525
6 اخزا716 632,727 1398/02/17 27.06% 21.53% 23.78% 23.74% 784
7 اخزا615 896,253 1398/02/17 22.47% 21.46% 23.70% 23.52% 189
8 اخزا708 910,467 1398/02/17 22.29% 21.45% 23.69% 23.49% 162
9 اخزا717 868,012 1398/02/17 22.65% 21.27% 23.48% 23.34% 246
10 اخزا704 701,122 1398/02/17 25.30% 21.26% 23.46% 23.41% 616
11 اخزا612 854,708 1398/02/17 22.81% 21.25% 23.45% 23.33% 273
12 اخزا610 886,480 1398/02/17 22.36% 21.23% 23.42% 23.27% 210
13 اخزا609 968,273 1398/02/17 21.36% 21.20% 23.39% 22.80% 57
14 اخزا705 944,739 1398/02/17 21.57% 21.14% 23.32% 22.99% 100
15 اخزا622 944,865 1398/02/17 21.51% 21.09% 23.26% 22.93% 100
16 اخزا714 912,575 1398/02/17 21.85% 21.05% 23.21% 23.00% 161
17 اخزا709 926,321 1398/02/17 21.67% 21.03% 23.18% 22.94% 135
18 اخزا707 926,321 1398/02/17 21.67% 21.03% 23.18% 22.94% 135
19 اخزا614 870,000 1398/02/17 22.35% 21.01% 23.16% 23.03% 245
20 اخزا613 870,008 1398/02/17 22.35% 21.01% 23.16% 23.03% 245
21 اخزا604 899,054 1398/02/17 21.80% 20.84% 22.95% 22.78% 189
22 اخزا606 914,493 1398/02/17 21.33% 20.57% 22.62% 22.42% 161
23 اخزا623 936,001 1398/02/17 2.50% 20.08% 21.64% 21.60% 1001

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.