اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/16

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/16
خلاصه اخبار

در این مطلب اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی در تاریخ 16 اردیبهشت ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.

به گزارش سیگنال اطلاعات روزانه بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/16 به شرح ذیل میباشد.

با توجه به ارزش و حجم معاملات امروز بخش اوراق بدهی، مشاهده می‌شود ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 0.5 درصد کاهش داشت. ارزش و حجم معاملات نیز نسبت به روز معاملاتی گذشته به نرتیب تقریبا 23 و 28 درصد کاهش داشتند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 48,488 628,932 677,420
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 8 1,130 1,138
حجم معاملات 8,389 1,385,187 1,393,576
تعداد معاملات 84 1,180 1,264

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق اشاد2 با قیمت 1،000،000 ریال و به میزان تقریبا 4.5 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته کورش99 به میزان تقریبا 2 درصد داشت. بیشترین ارزش معاملات امروز را اوراق اخزا703 به خود تخصیص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اشاد2 1,000,0004.71
2 اجاد22 966,4394.68
3 صگل411 905,0004.02
4 صایپا104 902,0002.73
5 صخود412 884,0002.31
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اخزا703 736,058 152.06
2 اشاد10 845,321 136.94
3 اخزا704 700,260 94.58
4 اخزا623 763,491 86.61
5 اخزا707 925,955 78.74
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 کورش99 922,312 2.12 –
2 مگچسا104 1,000,000 0.99 –
3 اخزا717 868,143 1.12 –
4 اخزا716 640,916 0.34 –
5 اخزا711 957,888 0.21 –
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اخزا703 736,058206,586
2 اشاد10 845,321162,000
3 اخزا704 700,260135,062
4 اخزا623 763,491113,437
5 اخزا707 925,95585,033

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا713 با قیمت 615,501 ریال و به اندازه تقریبا 22% در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است)

لازم به ذکر است بیشترین ارزش معاملات را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا703 به خود تخصیص داد.

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا713 615,501 1398/02/16 27.60% 21.64% 23.92% 23.88% 827
2 اخزا706 775,345 1398/02/16 24.37% 21.59% 23.86% 23.79% 435
3 اخزا624 746,943 1398/02/16 24.83% 21.58% 23.84% 23.78% 499
4 اخزا703 736,058 1398/02/16 24.93% 21.50% 23.75% 23.68% 526
5 اخزا709 767,399 1398/02/16 24.31% 21.43% 23.66% 23.59% 456
6 اخزا704 700,260 1398/02/16 25.36% 21.30% 23.51% 23.45% 617
7 اخزا714 911,352 1398/02/16 22.05% 21.23% 23.42% 23.22% 162
8 اخزا614 868,357 1398/02/16 22.59% 21.21% 23.40% 23.27% 246
9 اخزا609 967,731 1398/02/16 21.35% 21.19% 23.37% 22.80% 58
10 اخزا717 868,143 1398/02/16 22.54% 21.16% 23.34% 23.21% 247
11 اخزا623 763,491 1398/02/16 24.06% 21.14% 23.31% 23.24% 471
12 اخزا622 944,214 1398/02/16 21.56% 21.14% 23.31% 22.98% 101
13 اخزا608 967,851 1398/02/16 21.27% 21.11% 23.28% 22.70% 58
14 اخزا705 944,555 1398/02/16 21.43% 21.00% 23.15% 22.82% 101
15 اخزا707 925,955 1398/02/16 21.62% 20.98% 23.12% 22.88% 136
16 اخزا612 856,387 1398/02/16 22.42% 20.91% 23.03% 22.91% 274
17 اخزا716 640,916 1398/02/16 26.08% 20.89% 23.01% 22.97% 785
18 اخزا711 957,888 1398/02/16 21.11% 20.84% 22.95% 22.53% 77
19 اخزا610 888,015 1398/02/16 21.92% 20.82% 22.93% 22.77% 211
20 اخزا613 870,962 1398/02/16 22.07% 20.76% 22.85% 22.72% 246
21 اخزا708 912,717 1398/02/16 21.55% 20.75% 22.85% 22.65% 163
22 اخزا615 899,472 1398/02/16 21.58% 20.64% 22.70% 22.53% 190
23 اخزا604 899,637 1398/02/16 21.54% 20.60% 22.66% 22.49% 190

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.