اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/08

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/08
خلاصه اخبار

در این مطلب اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی در تاریخ 8 اردیبهشت ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.

به گزارش سیگنال اطلاعات روزانه بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/08 به شرح ذیل میباشد.

با توجه به ارزش و حجم معاملات امروز بخش اوراق بدهی، مشاهده می‌شود ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 6 درصد افزایش داشت. ارزش و حجم معاملات نیز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 3 درصد کاهش داشتند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال)          48,737        586,986          635,723
ارزش معاملات (میلیارد ریال)                  4              536                541
حجم معاملات            4,356        655,206          659,562
تعداد معاملات                49            1,017              1,066

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق سلامت6 با قیمت 960,000 ریال و به میزان تقریبا 1.5 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته اروند11 به میزان تقریبا 1.3 درصد داشت. بیشترین ارزش و حجم معاملات امروز را اوراق اخزا706 به خود تخصیص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 سلامت6 960,0001.70
2 صایپا104 923,0000.98
3 اخزا610 884,9980.57
4 اخزا624 741,0530.61
5 صگل411 915,0000.33
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اخزا706 769,697 80.74
2 اخزا704 701,606 61.45
3 اخزا717 860,244 46.00
4 اشاد10 845,000 44.87
5 اخزا709 760,436 41.29
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اروند11 964,675 1.34 –
2 اشاد6 990,261 0.95 –
3 اخزا716 622,955 1.27 –
4 اخزا713 611,307 1.06 –
5 اخزا623 760,261 0.78 –
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اخزا706 769,697104,894
2 اخزا704 701,60687,586
3 اخزا709 760,43654,295
4 اخزا717 860,24453,476
5 اشاد10 845,00053,100

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا711  با قیمت 947,921 ریال و به اندازه تقریبا 22% در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است).

بیشترین ارزش معاملات را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا706 به خود تخصیص داد.

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا711 947,921 1398/02/04 22.79% 22.39% 24.84% 24.46% 89
2 اخزا707 915,935 1398/02/04 22.79% 22.00% 24.36% 24.14% 148
3 اخزا716 622,955 1398/02/04 27.75% 21.90% 24.24% 24.20% 797
4 اخزا703 972,999 1398/02/04 5.60% 21.89% 23.76% 23.57% 182
5 اخزا708 902,121 1398/02/04 22.76% 21.80% 24.12% 23.93% 175
6 اخزا615 888,034 1398/02/04 22.90% 21.76% 24.06% 23.90% 202
7 اخزا612 845,373 1398/02/04 23.43% 21.71% 24.00% 23.89% 286
8 اخزا622 936,239 1398/02/04 22.19% 21.66% 23.95% 23.66% 113
9 اخزا624 741,053 1398/02/04 25.01% 21.64% 23.92% 23.86% 511
10 اخزا713 611,307 1398/02/04 27.69% 21.63% 23.91% 23.87% 839
11 اخزا706 769,697 1398/02/04 24.49% 21.61% 23.89% 23.82% 447
12 اخزا709 760,436 1398/02/04 24.62% 21.60% 23.87% 23.80% 468
13 اخزا606 903,528 1398/02/04 22.53% 21.60% 23.87% 23.68% 174
14 اخزا613 860,410 1398/02/04 23.04% 21.54% 23.80% 23.68% 258
15 اخزا614 860,717 1398/02/04 22.98% 21.49% 23.74% 23.61% 258
16 اخزا717 860,244 1398/02/04 22.98% 21.49% 23.74% 23.61% 259
17 اخزا609 960,868 1398/02/04 21.54% 21.30% 23.51% 23.04% 70
18 اخزا714 904,890 1398/02/04 22.18% 21.27% 23.47% 23.29% 174
19 اخزا705 936,010 1398/02/01 20.62% 21.17% 23.35% 23.07% 122
20 اخزا604 891,153 1398/02/04 22.18% 21.11% 23.28% 23.11% 202
21 اخزا623 760,261 1398/02/04 23.88% 20.94% 23.07% 23.00% 483
22 اخزا608 961,556 1398/02/04 21.15% 20.92% 23.04% 22.57% 70
23 اخزا704 701,606 1398/02/04 24.72% 20.77% 22.87% 22.82% 629

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.