متوسط قیمت خرید و فروش هر متر خانه در تهران 35 میلیون تومان شد

متوسط قیمت خرید و فروش هر متر خانه در تهران 35 میلیون تومان شد

براساس گزارش بانک مرکزی، در اسفند ماه 1400 تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران به 6.8 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به بهمن 1400 حدود 19.9 درصد کاهش و نسبت به اسفند 99 حدود 29.6 درصد افزایش یافته است.

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 35 میلیون تومان است که در مقایسه با اسفند 99 حدود 16 درصد افزایش و نسبت به بهمن ماه 6.2 درصد افزایش یافته است. در واقع در اسفند 1400 قیمت خرید و فروش هر متر مربع صعودی بوده است.

با بررسی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در اسفند 1400 می‌توان گفت امسال در مجموع 6834 واحد مسکونی معامله شده است.

 واحدهای تا 5 سال ساخت با 32.5 درصد بیشترین سهم معامله واحد مسکونی را به خود اختصاص دادند. واحدهای 11 تا 15 سال ساخت با 14.9 درصد کمترین سهم معامله واحد مسکونی را به خود اختصاص داده اند.

53.1 درصد از معاملات انجام شده شامل معاملات واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع می‌باشد.

شاخص کرایه مسکن اجاری در تهران در اسفند 1400 نسبت به اسفند 99 معادل 45.8 درصد رشد داشته است.

شاخص کرایه مسکن اجاری در مناطق شهری در اسفند 1400 نسبت به اسفند 99 معادل 50.2 درصد رشد داشته است.

برای مشاهده آخرین اخبار بازار مسکن می‌توانید اپلیکیشن سیگنال را نصب نموده و وارد کاشی مسکن شوید.