طرح جدید بانک مرکزی برای تامین مالی واحدهای تولیدی

طرح جدید بانک مرکزی برای تامین مالی واحدهای تولیدی
خلاصه اخبار

به گزارش سیگنال به نقل از تسنیم ، در متن یادداشت عبدالناصر همتی آمده است: افزایش هزینه های تولید درطول یکسال گذشته، نیاز به سرمایه درگردش تولید را به شدت افزایش داده و این تأمین مالی را دشوارتر نموده است. بانک مرکزی با درک این وضعیت، به دنبال طرح هایی جهت حل این دشواری است. […]

به گزارش سیگنال به نقل از تسنیم ، در متن یادداشت عبدالناصر همتی آمده است: افزایش هزینه های تولید درطول یکسال گذشته، نیاز به سرمایه درگردش تولید را به شدت افزایش داده و این تأمین مالی را دشوارتر نموده است.
بانک مرکزی با درک این وضعیت، به دنبال طرح هایی جهت حل این دشواری است. اصل اساسی در نگاه بانک مرکزی آن است که هرگونه طرحی، اولا: به تامین مالی فعالیت های تولیدی منجر شود و نیاز افزایش یافته سرمایه درگردش آنها را برآورده نماید، ثانیا: منجر به انحراف در منابع نظام بانکی و تشدید فشارهای تورمی و قیمتی نشود.
بر این اساس، در کمیته های مشورتی نقدینگی و اعتباری بانک مرکزی طرحهای متعددی مورد بحث قرار گرفته است. یکی از این طرحها، طرح «تامین مالی مولد» است، به نحوی که با کمترین نیاز به انبساط اعتباری و اثر تورمی، نیاز زنجیره تولید صنعت به سرمایه در گردش پاسخ داده شود و از انحراف منابع به سمت فعالیت های غیر مولد بخوبی جلوگیری شود.
این طرح پس از نظرخواهی از متخصصین پولی و بانکی جمع بندی و در کنار تلاش های جاری بانک های کشور برای تأمین مالی تولید، در جهت جلوگیری از رکود و اعاده رونق تولید به کار گرفته می شود.