صورت های مالی یک ساله “پکویر”

صورت های مالی یک ساله “پکویر”
خلاصه اخبار

شرکت کویر تایر در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷، به هر سهم خود مبلغ ۳۴۵ ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۴۱ درصد کاهش را نشان می دهد.

به گزارش سیگنال به نقل از سنا، شرکت کویر تایر با سرمایه ۷۰۰ میلیارد ریال، صورت های مالی ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۷ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت کویر تایر در دوره یاد شده، مبلغ ۲۴۱ میلیارد و ۵۳۵ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۳۴۵ ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۴۱ درصد کاهش داشته است.

این شرکت دلیل این کاهش را افزایش ۷ درصدی بهای تمام شده فروش برشمرده است.

“پکویر” در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به آذر ۹۶، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۴۰۷ میلیارد و ۴۶۰ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۵۸۲ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.