صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه

4,683,444
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
مشخصات صندوق
نام صندوق:یکم نیکوکاری آگاه
نوع:مختلط
مدیر:سبدگردان آگاه
متولی:مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
تاریخ تاسیس:1390/09/01
حسابرس:آزمودگان
ضامن نقد شوندگی:-
قیمت صدور هر واحد4,731,627  (ریال)
آدرس سایت http://1nikokarifund.com/
بازده صندوق
بازده هفتگی:4.51
بازده ماهانه:5.94
بازده فصلی:32.73
بازده نیم سال:40.54
بازده سالانه:100.07
بازده کل:588.11
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :12.08
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :-9.21