صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه

مشخصات صندوق

نام صندوق : یاقوت آگاه

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی آگاه

مدیر صندوق: سبدگردان آگاه

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی آزمودگان

تاریخ آغاز فعالیت: 1399/01/20

حسابرس: شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://www.yaghootfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/12/08

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 11,972

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 2,828,960,351

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 11,963

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -2,028,960,351

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 33,842,364 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.32 ٪
یک ماه گذشته
1.38 ٪
سه ماه گذشته
4.7 ٪
شش ماه گذشته
9.88 ٪
یک سال گذشته
0 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
17.92 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر