دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه

مشخصات صندوق

نام صندوق : یاقوت آگاه

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی آگاه

مدیر صندوق: سبدگردان آگاه

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی آزمودگان

تاریخ آغاز فعالیت: 1399/01/20

حسابرس: شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://www.yaghootfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/05

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 11,388

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 2,085,261,000

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 11,382

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -1,285,261,000

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 23,733,794 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.7 ٪
یک ماه گذشته
2.01 ٪
سه ماه گذشته
4.62 ٪
شش ماه گذشته
8.66 ٪
یک سال گذشته
0 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
11.9 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر