مشخصات صندوق

نام صندوق : یاقوت آگاه

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی آگاه

مدیر صندوق: سبدگردان آگاه

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی آزمودگان

تاریخ آغاز فعالیت: 1399/01/20

حسابرس: شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://www.yaghootfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1401/05/14

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 15,400

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 1,758,534,511

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 15,392

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 2,241,465,489

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 27,067,249 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.34 ٪
یک ماه گذشته
1.45 ٪
سه ماه گذشته
4.49 ٪
شش ماه گذشته
8.9 ٪
یک سال گذشته
20.09 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
51.72 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر