صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه

مشخصات صندوق

نام صندوق : یاقوت آگاه

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی آگاه

مدیر صندوق: سبدگردان آگاه

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی آزمودگان

تاریخ آغاز فعالیت: 1399/01/20

حسابرس: شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://www.yaghootfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/17

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 12,374

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 2,617,686,231

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 12,361

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -1,817,686,231

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 32,356,605 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.2 ٪
یک ماه گذشته
1.23 ٪
سه ماه گذشته
4.34 ٪
شش ماه گذشته
10.59 ٪
یک سال گذشته
19.05 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
21.84 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر