صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر

مشخصات صندوق

نام صندوق : گنجینه زرین شهر

ضامن نقدشوندگی : بانک شهر

مدیر صندوق: تامین سرمایه تمدن

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

تاریخ آغاز فعالیت: 1390/07/17

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: http://ganjinehzarinshahr.com

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/07/24

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,012,726

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 472,170,005

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,011,463

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 27,829,995

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 477,582,813 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.26 ٪
یک ماه گذشته
1.49 ٪
سه ماه گذشته
4.55 ٪
شش ماه گذشته
9.12 ٪
یک سال گذشته
18.49 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
199.25 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر