صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر

مشخصات صندوق

نام صندوق : گنجینه زرین شهر

ضامن نقدشوندگی : بانک شهر

مدیر صندوق: تامین سرمایه تمدن

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

تاریخ آغاز فعالیت: 1390/07/17

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: http://ganjinehzarinshahr.com

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/01

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,001,598

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 381,232,878

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,000,328

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -81,232,878

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 381,358,298 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.43 ٪
یک ماه گذشته
1.59 ٪
سه ماه گذشته
4.62 ٪
شش ماه گذشته
9.31 ٪
یک سال گذشته
19.11 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
190.51 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر