صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان 

مشخصات صندوق

نام صندوق : گسترش فردای ایرانیان 

ضامن نقدشوندگی : بانک آینده

مدیر صندوق: کارگزاری بانک آینده

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار

تاریخ آغاز فعالیت: 1390/07/23

حسابرس: و خدمات مدیریت دایارهیافت

آدرس سایت: http://www.gostareshfund.ir

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 983,959

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 39,890,281

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 981,965

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 40,109,719

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 39,170,893 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-1.39 ٪
یک ماه گذشته
-1.08 ٪
سه ماه گذشته
0.83 ٪
شش ماه گذشته
5.05 ٪
یک سال گذشته
9.68 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
236.99 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر