صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان 

مشخصات صندوق

نام صندوق : گسترش فردای ایرانیان 

ضامن نقدشوندگی : بانک آینده

مدیر صندوق: کارگزاری بانک آینده

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار

تاریخ آغاز فعالیت: 1390/07/23

حسابرس: و خدمات مدیریت دایارهیافت

آدرس سایت: http://www.gostareshfund.ir

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,311,437

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 48,949,440

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,309,545

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 21,050,560

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 64,101,524 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.6 ٪
یک ماه گذشته
1.5 ٪
سه ماه گذشته
3.25 ٪
شش ماه گذشته
7.18 ٪
یک سال گذشته
50.5 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
225 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر