صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین

مشخصات صندوق

نام صندوق : پاداش سرمایه بهگزین

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان پاداش سرمایه

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/10/03

حسابرس: کارای پارس

آدرس سایت: http://padashfixedincome.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/01/31

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,000,654

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 9,608,476

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,000,000

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -5,008,476

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 9,608,476 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.64 ٪
یک ماه گذشته
1.86 ٪
سه ماه گذشته
5.4 ٪
شش ماه گذشته
11.08 ٪
یک سال گذشته
46.79 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
149.49 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر