صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه

مشخصات صندوق

نام صندوق : هستی بخش آگاه

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی آگاه

مدیر صندوق: سبدگردان آگاه

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/01

حسابرس: موسسه حسابرسی آزمودگان

آدرس سایت: http://www.hbagahfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/12/08

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 65,436

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 150,700,000

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 65,016

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 49,300,000

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 9,797,799 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-3.16 ٪
یک ماه گذشته
-3.4 ٪
سه ماه گذشته
-9.08 ٪
شش ماه گذشته
-16.64 ٪
یک سال گذشته
179.82 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
519.2 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر