صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه

مشخصات صندوق

نام صندوق : هستی بخش آگاه

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی آگاه

مدیر صندوق: سبدگردان آگاه

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/01

حسابرس: موسسه حسابرسی آزمودگان

آدرس سایت: http://www.hbagahfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/18

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 65,086

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 127,500,000

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 64,637

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 72,500,000

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 8,241,099 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-2.73 ٪
یک ماه گذشته
-5.87 ٪
سه ماه گذشته
-0.53 ٪
شش ماه گذشته
6.35 ٪
یک سال گذشته
45.57 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
514.92 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر