صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه

مشخصات صندوق

نام صندوق : هستی بخش آگاه

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی آگاه

مدیر صندوق: سبدگردان آگاه

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/01

حسابرس: موسسه حسابرسی آزمودگان

آدرس سایت: http://www.hbagahfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/11/03

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 71,458

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 164,915,000

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 71,029

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 35,085,000

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 11,713,715 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-5.56 ٪
یک ماه گذشته
-10.91 ٪
سه ماه گذشته
-10.9 ٪
شش ماه گذشته
-5.69 ٪
یک سال گذشته
4.05 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
573.32 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر