صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

مشخصات صندوق

نام صندوق : نگین رفاه

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری بانک رفاه کارگران

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

تاریخ آغاز فعالیت: 1391/07/04

حسابرس: هدف نوین نگر

آدرس سایت: https://nrfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/12/12

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,215,687

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 44,248,115

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,214,719

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 55,751,885

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 53,749,042 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.331 ٪
یک ماه گذشته
1.639 ٪
سه ماه گذشته
4.969 ٪
شش ماه گذشته
8.793 ٪
یک سال گذشته
35.126 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
190.149 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر