صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک گنجینه مهر

ضامن نقدشوندگی : گروه مالی مهر اقتصاد

مدیر صندوق: تامین سرمایه امید

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳/۹/۲۰

حسابرس: شاخص اندیشان

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/01/24

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 8,345,387

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 44,509

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 8,315,876

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 655,491

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 370,131 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.558 ٪
یک ماه گذشته
0.894 ٪
سه ماه گذشته
3.901 ٪
شش ماه گذشته
-3.483 ٪
یک سال گذشته
62.287 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
717.247 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر