صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

9,383,334
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
مشخصات صندوق
نام صندوق:مشترک نوید انصار
نوع:سهامی
مدیر:کارگزاری بانک انصار
متولی:موسسه حسابرسی داریاروش
تاریخ تاسیس:1391/12/23
حسابرس:و خدمات مدیریت دایارهیافت
ضامن نقد شوندگی:-
قیمت صدور هر واحد9,507,873  (ریال)
آدرس سایت http://www.parsgostarfund.com/
بازده صندوق
بازده هفتگی:4.747
بازده ماهانه:6.399
بازده فصلی:50.21
بازده نیم سال:75.974
بازده سالانه:199.471
بازده کل:876.548
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :60,614
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :-99.9