صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان

31,169,177
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
مشخصات صندوق
نام صندوق:مشترک نقش جهان
نوع:سهامی
مدیر:سبدگردان سرآمد بازار
متولی:مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
تاریخ تاسیس:1389/07/20
حسابرس:فریوران راهبرد
ضامن نقد شوندگی:-
قیمت صدور هر واحد31,605,663  (ریال)
آدرس سایت http://www.jahanfund.com
بازده صندوق
بازده هفتگی:5.067
بازده ماهانه:4.805
بازده فصلی:48.966
بازده نیم سال:71.095
بازده سالانه:240.723
بازده کل:3,009.7
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :26,499
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :-99.9