صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

1,182,960
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
مشخصات صندوق
نام صندوق:مشترک صنعت و معدن
نوع:با درآمد ثابت
مدیر:کارگزاری بانک صنعت و معدن
متولی:موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
تاریخ تاسیس:1388/04/09
حسابرس:فریوران راهبرد
ضامن نقد شوندگی:-
قیمت صدور هر واحد1,188,102  (ریال)
آدرس سایت http://www.smfund.ir
بازده صندوق
بازده هفتگی:1.333
بازده ماهانه:3.543
بازده فصلی:15.208
بازده نیم سال:29.463
بازده سالانه:54.057
بازده کل:355.578
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :10,336
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :-100