صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک صنعت و معدن

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: کارگزاری بانک صنعت و معدن

نوع / اندازه صندوق: با درآمد ثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

تاریخ آغاز فعالیت: 1388/04/09

حسابرس: فریوران راهبرد

آدرس سایت: http://www.smfund.ir

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/04/22

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,435,659

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 2,894,185

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,434,059

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 105,815

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 4,150,432 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.042 ٪
یک ماه گذشته
6.097 ٪
سه ماه گذشته
23.413 ٪
شش ماه گذشته
39.736 ٪
یک سال گذشته
67.314 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
386.869 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق