صندوق سرمایه گذاری مشترک سینا

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک سینا

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان سینا

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

تاریخ آغاز فعالیت: 1389/11/11

حسابرس: و خدمات مدیریت دایارهیافت

آدرس سایت: http://www.sinamutualfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/05/05

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 532,605

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 510,363

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 528,960

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 14,489,637

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 269,961 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.71 ٪
یک ماه گذشته
4.59 ٪
سه ماه گذشته
6.84 ٪
شش ماه گذشته
1.15 ٪
یک سال گذشته
-38.53 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
5,190.03 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر