صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک بانک مسکن

ضامن نقدشوندگی : تامین سرمایه بانک مسکن

مدیر صندوق: تامین سرمایه بانک مسکن

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/16

حسابرس: وانیا نیک تدبیر

آدرس سایت: http://maskanibfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/07/25

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,002,311

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 52,019,181

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,001,406

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 47,980,819

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 52,092,334 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.33 ٪
یک ماه گذشته
1.5 ٪
سه ماه گذشته
4.49 ٪
شش ماه گذشته
8.81 ٪
یک سال گذشته
18.33 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
2,265.55 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر