صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک اندیشه فردا

ضامن نقدشوندگی : پارس آریان

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی ايران مشهود

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/05/23

حسابرس: موسسه حسابرسی شاخص انديشان

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1401/05/14

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,017,353

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 49,985,828

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,016,232

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -24,985,828

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 50,797,203 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.73 ٪
یک ماه گذشته
1.62 ٪
سه ماه گذشته
4.93 ٪
شش ماه گذشته
9.76 ٪
یک سال گذشته
22.74 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
366.72 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر