صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک اندیشه فردا

ضامن نقدشوندگی : پارس آریان

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/06

حسابرس: شاخص اندیشان

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/01/31

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,000,808

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 8,842,895

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,000,000

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 16,157,105

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 8,842,896 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.76 ٪
یک ماه گذشته
1.56 ٪
سه ماه گذشته
4.49 ٪
شش ماه گذشته
10.33 ٪
یک سال گذشته
34.3 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
353.75 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر