صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا

7,361,572
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
مشخصات صندوق
نام صندوق:سهم آشنا
نوع:سهامی
مدیر:سبدگردان سهم آشنا
متولی:مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
تاریخ تاسیس:1392/12/27
حسابرس:رازدار
ضامن نقد شوندگی:-
قیمت صدور هر واحد7,453,423  (ریال)
آدرس سایت http://www.samf.ir/
بازده صندوق
بازده هفتگی:3.49
بازده ماهانه:3.01
بازده فصلی:38.58
بازده نیم سال:59.72
بازده سالانه:236.41
بازده کل:688.12
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :19.27
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :-13.1