صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

4,272,097
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
مشخصات صندوق
نام صندوق:سهام بزرگ کاردان
نوع:سهامی
مدیر:تامین سرمایه کاردان
متولی:موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
تاریخ تاسیس:1394/01/17
حسابرس:بیات رایان
ضامن نقد شوندگی:-
قیمت صدور هر واحد4,337,476  (ریال)
آدرس سایت http://www.iran-kfunds2.ir
بازده صندوق
بازده هفتگی:9.43
بازده ماهانه:11.193
بازده فصلی:55.488
بازده نیم سال:57.003
بازده سالانه:227.501
بازده کل:364.104
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :12,016
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :-100