صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد مسکن

مشخصات صندوق

نام صندوق : ره آورد آباد مسکن

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری بانک مسکن

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/02/16

حسابرس: و خدمات مالی فاطر

آدرس سایت: http://www.maskanfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/01/24

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,004,317

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 148,908,091

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,003,422

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 1,091,909

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 149,417,702 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.28 ٪
یک ماه گذشته
1.34 ٪
سه ماه گذشته
4.14 ٪
شش ماه گذشته
8.89 ٪
یک سال گذشته
18.9 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
141.95 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر