صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : حکمت آشنا ایرانیان

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان سهم آشنا

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

تاریخ آغاز فعالیت: 1389/04/20

حسابرس: بهمند

آدرس سایت: http://www.afund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/01/24

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,005,775

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 22,749,855

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,004,744

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -7,749,855

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 22,857,802 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.37 ٪
یک ماه گذشته
1.7 ٪
سه ماه گذشته
4.81 ٪
شش ماه گذشته
11.44 ٪
یک سال گذشته
28.1 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
47.67 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر