صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن

21,170,538
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
مشخصات صندوق
نام صندوق:ثروت آفرین تمدن
نوع:سهامی
مدیر:تامین سرمایه تمدن
متولی:موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
تاریخ تاسیس:1391/08/01
حسابرس:رازدار
ضامن نقد شوندگی:-
قیمت صدور هر واحد21,437,260  (ریال)
آدرس سایت http://www.armanfund.com/
بازده صندوق
بازده هفتگی:6.93
بازده ماهانه:9.42
بازده فصلی:51.21
بازده نیم سال:64.46
بازده سالانه:180.69
بازده کل:2,017.05
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :18.49
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :-8.66