صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا

مشخصات صندوق

نام صندوق : توسعه تعاون صبا

ضامن نقدشوندگی : بانک توسعه تعاون

مدیر صندوق: کارگزاری صبا تامین

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/23

حسابرس: هسیار بهمند

آدرس سایت: http://stts.sababroker.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/11/07

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,003,711

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 96,539,238

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,003,265

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -36,539,238

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 96,854,463 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.56 ٪
یک ماه گذشته
1.51 ٪
سه ماه گذشته
4.87 ٪
شش ماه گذشته
9.76 ٪
یک سال گذشته
33.83 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
111.35 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر