دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

مشخصات صندوق

نام صندوق : تجارت شاخصی کاردان

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: تامین سرمایه کاردان

نوع / اندازه صندوق: قابل معامله

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17

حسابرس: تدوین و همکاران

آدرس سایت: http://www.iran-kfunds3.ir

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/05/21

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 240,717

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 23,808,335

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 239,017

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 76,191,665

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 5,690,587 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.572 ٪
یک ماه گذشته
12.567 ٪
سه ماه گذشته
95.451 ٪
شش ماه گذشته
325.646 ٪
یک سال گذشته
623.264 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
2,165.779 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق